2019 оны Өргөдөл гомдлын хагас жилийн тайлан

2019-07-05

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2019 оны  эхний хагас жилд

иргэдээс хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, тайлан

 

2019 оны 06 дугаар сарын 25                                                                                                                                          Хүснэгт-1

Байгууллагын  нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэгдсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт / %/

1

ГХБХБГазар

25

25

-

-

-

100%

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Хүснэгт -2

Байгууллагын  нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал  хүсэлт

Үүнээс

 

 

Амаар

Бичгээр

31-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

ГХБХБГазар

25

-

20

5

-

-

-

 

 

                                                                                                                                     Хүснэгт 3

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /тоо, %-иар/

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал

Тоо

Нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь

1

ГХБХБГазар

Хүсэлт

 

 

 

Өргөдөл, Гомдол

25

100 %

 

Санал

 

 

 

Талархал

 

 

 

 

Агуулга

Тоо

Шийдвэрлэсэн эсэх

Тайлбар

1

Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага, ажилтнуудын шийдвэр үйл ажиллагаатай холбогдсон

3

Тийм

 

2

Хууль тогтоомж, гэмт хэрэг, сахилга дэг журамтай холбогдсон

 

 

 

3

Байр орон сууцтай холбоотой

 

 

 

4

Ажилд орох томилуулах, ажлаас халсантай холбогдсон

5

Тийм

 

5

Мөнгөн тусламж, эд материалын дэмжлэг авахтай холбогдсон

 

 

 

6

Үйлдвэр үйлчилгээ, эрхлэхэд зориулан зээл авахтай холбогдсон

 

 

 

7

Газрын талаар

17

Тийм

 

 

 

 

 

 

       

 /Иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийн тайлан/                                                                                                                                      2019.06.25

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны        тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

        Овог нэр

    Хаяг

1

2019.01.03

Г.Лхагвабаатар

ГХБХБГазрын мэргэжилтэн

Цалин нөхөн олгуулах тухай

1

2019.01.03

 

2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01/16 тоот албан бичгээр хариуг нь өөрт нь өгсөн.

мэргэжилтэн Д.Уламбаяр

2

2019.01.04

Ц.Зулжаргал

Батширээт сумын газрын даамал

Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай

1

2019.01.08

2019.01.09-ны өдрийн Б/05 тушаалаар ажлаас чөлөөлсөн

мэргэжилтэн Д.Уламбаяр

3

2019.01.08

Х.Саранчимэг

Дадал сум

Тушаал гаргуулах тухай

1

2019.01.08

1 сарын 8-ны өдөр тушаалыг сканнердаж мэйлээр нь хүргүүлсэн.

мэргэжилтэн

Т.Хосбаяр

4

2019.01.21

Б.Энхтайван

Хэрлэн сум 4-р баг

Ажилд орох өргөдөлийн хариуг албан бичгээр авах

1

2019.01.21

2019.01.23-ний өдрийн 01/22 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн

Мэргэжилтэн Д.Уламбаяр

5

2019.01.22

Э.Мөнхбаатар

Мөрөн сумын газрын даамал

Ажлаас чөлөөлж өгнө үү

1

2019.01.22

2 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/19 тоот тушаалаар ажлын хэсэг гарч ажлыг хүлээлцсэн. Тушаалыгг гарт нь өгсөн.

Мэргэжилтэн Д.Уламбаяр

6

2019.01.25

С.Энхтогоо

4-р багийн иргэн

Газрын хэмжээг нэмэгдүүлэх хүсэлтэй байгаа тухай

3

2019.01.28

2019.01.31-ний өдрийн 02/38 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

ГУХэлтсийн дарга Ц.Билэгсайхан

7

2019.02.18

С.Энхтайван

5-р багийн иргэн

Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

1

2019.02.18

2019.03.01-ний өдрөөр тушаалыг гаргаж мэргэжилтнээр авсан.

Д.Уламбаяр

8

2019.03.14

Ц.Галхүү

4-р баг Тариаланчдын 17-13

Газрын гэрчилгээ солиулах шинээр авах

1

2019.03.14

0000 20362 дугаар бүхий газрын гэрчилгээг гаргаж өгсөн.

Н.Болор-Эрдэнэ

9

2019.03.15

Б.Бат-Өлзий

Бор-Өндөр сумын 3-р багийн иргэн

Туслалцаа хүсэх тухай

9

2019.03.26

Биечлэн уулзаж хуулийн зөвлөгөө өгсөн

Ц.Билэгсайхан

10

2019.04.01

Б.Батболд

89117575, 93025775

Гэрчилгээ олгуулах тухай

4

2019.04.01

Өргөдлийг судлан утсаар хариуг хэлсэн

Ц.Билэгсайхан

11

2019.04.15

Ш.Ариунболор

4-р баг

Чөлөө сунгуулах тухай

1

2019.04.15

Чөлөө сунгах тушаалыг гарган өөрт нь өгсөн.

Д.Уламбаяр

12

2019.04.16

Ч.Ганхуяг

Хэрлэн сум 3-р багийн иргэн

Газрын гэрчилгээ олгуулах

1

2019.04.24

5 дугаар сарын 14-нд Гэрчилгээг сольж гаргаж өгсөн

Н.Болор-Эрдэнэ

13

2019.05.20

Г.Шижирбаатар

Бор-Өндөр сум 5-р баг

Асуудал шийдвэрлүүлэх

1

2019.05.20

5 –р сарын 23-ны өдөр Бор-Өндөр сумын даамалтай холбогдож үүрэг чиглэл өгч хариу хүргүүлсэн.

Ц.Билэгсайхан

14

2019.05.27

С.Норовсамбуу

Мөрөн сумын иргэн

Гэррчилгээ олгож өгнө үү

1

2019.05.27

6 сарын 24-ны өдөр Кадастрын мэргэжилтэн гэрчилгээг гаргаж өгсөн.

Н.Болор-Эрдэнэ

15

2019.06.27

Н.Золбоо

Хэрлэн сумын  3-р багийн иргэн

Ажилд орох тухай

1

2019.05.27

2019 оны 06 сарын 17-ны өдөр тушаалыг гаргаж ажилд авсан

Д.Уламбаяр

16

2019.05.28

Б.Одгэрэл

Хэрлэн сумын   4-р баг

Ажилд орох тухай

1

2019.05.28

6 сарын 4-ний өдөр утсаар хариуг хэлсэн

Д.Уламбаяр

17

2019.06.24

Г.Түвшинжаргал

Хэрлэн сум 2-р баг

Гэрчилгээ олгож өгнө үү.

4

2019.06.24

Үл хөдлөхөд хамаарах газрыг эзэмшүүлэх захирамж шийдвэр гартал боломжгүй тухай хариу өгсөн.

Ц.Билэгсайхан

18

2019.07.22

Д.Цэвээнсүрэн

Өмнөдэлгэр сумын иргэн

Газар эзэмших эрхийг сэргээх боломжтой эсэх талаар

16

2019.07.23

7-р сарын 19-ны өдрийн 02/356 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлсэн.

Г.Лхагвабаатар

19

2019.07.24

Х.Аманжол

Өлзийт тосгоны иргэн

Кадастрын зураг гаргуулах тухай

1

2019.07.24

8-р сарын 1-нд утсаар холбогдож хэмжилт хийлгэх шаардлагагүй тухай мэдэгдсэн

Н.Болор-Эрдэнэ

20

2019.08.09

З.Бат-Эрдэнэ

4-р баг А-27 байрны 06 тоот

Шугам хоолой тавьснаас болж газар багассан тухай. Шугамыг холдуулах

1

2019.08.12

8 сарын 15-ны өдөр уулзаж амаар хариуг өгсөн.

Н.Болор-Эрдэнэ

 

           

 

 

2019 оны эхний хагас жилд / 70563111 төвд хандаж ирүүлсэн өргөдлийн тайлан/

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны        тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

Овог нэр

Хаяг

1

2019.03.04

Н.Батболд

Бор-Өндөр сум 5-р баг

Гомдол барагдуулах тухай

1

2019.03.05

02/111 тоот албан бичгээр хариуг 70563111 төвд хүргүүлсэн.

Ц.Билэгсайхан

2

2019.04.11

Б.Ган-Эрдэнэ

Батноров сум 6-р багийн иргэн

Газрын даамлын талаар

1

2019.04.12

02/144 тоот албан бичгээр ХОХБТХ-т хариуг хүргүүлсэн.

Ц.Билэгсайхан

3

2019.05.29

В.Баасанжав

Хэрлэн сумын 3-р багийн иргэн

Газрын дуудлага худалдааны талаар

1

2019.05.31

6 сарын 19-ны өдрийн 02/252 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн. Хариуг мөн 70563111 төвд өгсөн.

Ц.Билэгсайхан

4

2019.07.02

Н.Цолмонбаяр

3-р багийн иргэн

Шуурхай арга хэмжээ авч хариу мэдэгдэх

1

2019.07.02

7 сарын 05 ны 03/293 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлсэн

Б.Гантөгс

5

2019.08.21

Ц.Цэрэндаш

5-р баг Дулааны 9-3 тоот

Замын ажилд хяналт тавьж  өгнө үү. Ус зайлуулах хоолойн талаар

1

2019.08.26

9 сарын 2-ны өдрийн 03/367 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн.

Э.Элбэг-Эрдэнэ

 

 

 

ХЯНАСАН:

ДАРГА                                    Д.БАЯРХҮҮ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ                         Т.ХОСБАЯР

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР