Өргөдөл гомдлын 3-р улирлын тайлан

2018-10-18

2018 оны  хагас /бүтэн / жилд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллага,

албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

2018 оны 09 дугаар сарын 25                                                                                                                                                                  Хүснэгт-1

Байгууллагын  нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэгдсэн

Хугацаа болоогүй

Шийдвэрлэлт / %/

1

ГХБХБГазар

13

13

-

-

-

100

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Хүснэгт -2

Байгууллагын  нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал  хүсэлт

Үүнээс

 

 

Амаар

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

ГХБХБГазар

13

-

11

2

-

-

-

 

                                                                                                                                         Хүснэгт 3

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /тоо, %-иар/

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал

Тоо

Нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь

1

ГХБХБГазар

Хүсэлт

 

 

 

Гомдол

13

 

 

Санал

 

 

 

Талархал

 

 

 

Өргөдлийн утга агуулга дэлгэрэнгүй бичнэ.

Агуулга

Тоо

Шийдвэрлэсэн эсэх

Тайлбар

1

Орон нутгийн төрийн захиргаа ны байгууллага, ажилтнуудын шийдвэр үйл ажиллагаатай холбогдсон

2

Тийм

 

2

Хууль тогтоомж, гэмт хэрэг, сахилга дэг журамтай холбогдсон

 

 

 

3

Байр орон сууцтай холбоотой

5

Тийм

 

4

Ажилд орох томилуулах, ажлаас халсантай холбогдсон

 

 

 

5

Мөнгөн тусламж, эд материалын дэмжлэг авахтай холбогдсон

 

 

 

6

Үйлдвэр үйлчилгээ, эрхлэхэд зориулан зээл авахтай холбогдсон

 

 

 

7

Газрын талаар

6

Тийм

 

 

 

 

 

 

 

Хэнтий аймгийн ГХБХБГазарт 3-р улирлын байдлар ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал

/       Иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийн тайлан/                                                                                                                                      2018.09.25 он

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны        тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

        Овог нэр

    Хаяг

1

2018.01.31

Г.Ган-Эрдэнэ

Хэрлэн сум 4-р баг

Чанаргүй барилга барьж иргэдийг хохироож буй “Алаг хайрхан бугат” ХХК-д хариуцлага тооцож, асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

2

2018.02.01

- 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 03/11 тоот албан бичгээр тус “Алаг хайрхан бугат” ХХК-д албан шаардлага хүргүүлж шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан.

БХБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Содбилэг

 

 

 

 

      

 

                  

-   Мөн иргэн Г.Ган-Эрдэнэд 2018 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 03/45 тоот албан бичгээр хариу өгсөн.

БХБХ-ийн дарга

Б.Гантөгс

 

 

 

 

2

2018.03.14

Н.Дэрийлаа

Хэрлэн сум

1-р баг

Газар, байшинд хэмжилт хийж, гэрчилгээ олгож өгнө үү.

2

2018.03.14

Иргэн Н.Дэрийлаад 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02/97 тоот албан бичгээр хариу өгсөн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

3

2018.03.26

Т.Жаргал

Батноров сум

Чингис хотод газар олгож өгнө үү.

4

2018.03.30

2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр иргэн Т.Жаргалд 93144884 утсаар нь газар өмчилж авах талаар зөвлөмж,  хариу өгсөн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Мөнхчимэг

4

2018.04.05

Ч.Ганцэцэг

Хэрлэн сум 4-р баг

Өөр хүнд шилжүүлж өгсөн газрыг минь буцаан олгож өгнө үү.

5

2018.04.20

2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр иргэн Ч.Ганцэцэгтэй 98937199 утсаар нь холбогдож хариу өгсөн. Тус иргэн өөрөө эргэж холбоо барьж уулзахаар болсон.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

5

2018.04.30

М.Отгонтуул

Хэрлэн сум

Газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг гээгдүүлсэн тул дахин олгож өгнө үү.

2

2018.05.02

ГХБХБГ-ын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/16 тоот тушаалаар тус газрын гэрчилгээг хүчингүй болгож, 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр гэрчилгээг дахин олгож шийдвэрлэсэн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

6

2018.05.01

Б.Буянтогтох

Хэрлэн сум

Тус байгууллагын мэргэжилтэн Н.Золбоотой холбоотой өргөдөл

1

2018.05.02

2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны  өдрийн 01/74 тоот албан бичгээр иргэн Б.Буянтогтоход болон 01/73 тоотоор ТАЗСЗөвлөлд хариу хүргүүлсэн.

Хууль, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Д.Уламбаяр

7

2018.05.03

С.Нармандах

УБ хот БГД

1-р хороо

Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүсэх тухай.

2

2018.05.03

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр №БУ/02/2018 зөвшөөрөл олгосон.

БХБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Содбилэг

 

8

2018.05.23

Д.Чимгээ

 

Хэрлэн сум

Газартай холбоотой үүссэн асуудалд арга хэмжээ авч өгөх тухай.

1

2018.05.23

Газарт хэмжилт хийн мэдээллийн санд оруулж кадастрын зургийг хэвлэж өгсөн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

9

2018.07.30

Б.Алтантуяа

Хэрлэн сум 3-р баг

Кадастрын зургийн талаар

4

2018.08.01

02/152 тоот албан бичгээр өргөдлийн хариуг хүргүүлсэн

ГУХэлтэс Ц.Билэгсайхан

10

2018.07.30

Ц.Жавхлан

А-33-21 тоот

Байрны гомдол

1

2018.08.18

Гүйцэтгэгч копанитай ярьж материалыг гаргуулж засвар хийлгэхээр болгож шийдвэрлэсэн

БХБХэлтсийн дарга Б.Гантөгс

11

2018.08.22

Өмнөдэлгэр сумын Айргийн энгэр 04-2-5 тоотын иргэд

Айргийн 04-02-5 тоот

Хяналт тавьж шийдэж өгнө үү.

1

2018.08.23

02/149 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

ГУХэлтэс Ц.Билэгсайхан

           

 

/ 70563111 төвд хандаж ирүүлсэн өргөдлийн тайлан/

 

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны        тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

        Овог нэр

    Хаяг

1

2018.02.20

Д.Ганбаатар

Хэрлэн сум

3-р баг

6-29 тоот

ГХБХБГ-аар үйлчилгээ авахад хүнд суртал ихтэй байна. Энэ асуудал дээр анхаарч өгнө үү.

/2018.02.23-ны 1/338 тоотоор АЗДТГ-ын ТЗУХ-ээс дамжин ирсэн гомдол/

2

2018.02.26

Тус иргэний гомдлыг тодруулж 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/27 тоот албан бичгээр АЗДТГ-ын ТЗУХ-т хариуг хүргүүлсэн.

Мэргэжилтэн

Д.Уламбаяр

2

2018.05.04

Н.Ган-Эрдэнэ

Хэрлэн сум 4-р баг 51-р байр 05 тоот

Байрны засвар яаралтай хийлгэх тухай

1

2018.08.05

2018 оны 05 дугаар сарын 09 ний өдрийн 03/77 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн.

БХБХэлтсийн дарга Б.Гантөгс

 

Тайлан гаргасан: Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч                                     Т.Хосбаяр

                              Хянасан:  Дарга                                                           Д.Баярхүү

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР