ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КАРТЫН АРГЫН АСУУЛГА

2018-10-08

 

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КАРТЫН АРГЫН АСУУЛГА

     

Асуултууд

Оноо

А. Судалгаанд оролцогчийн талаарх мэдээлэл

0

1. Нас:

 

0

2. Хүйс:

а. Эр

0

б. Эм

0

3. Боловсролын түвшин:

а. Дээд      

0

б. Тусгай дунд

0

в. Бүрэн бус дунд

0

г. Бага     

0

д. Боловсролгүй

0

4. Ажил эрхлэлтийн байдал:

а. Төрийн байгууллагад

0

б. Хувийн хэвшилд

0

в. Оюутан

0

г. Эрхэлсэн ажилгүй

0

д. Тэтгэвэр, тэтгэмж авагч      

0

е. Малчин

0

Б. Ерөнхий зүйл

14

1. Таны амьдарч буй орчин хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах, ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлж чадаж байна уу?

а. тийм

1

б. үгүй

0

2. Та аймаг, сумынхаа газар олголт, барилга байгууламж, түүний орчны тохижилтын талаар сэтгэл хангалуун байж чаддаг уу?

а. тийм

1

б. үгүй

0

3. Та ГХБХБГазраас ямар үйлчилгээ авч байсан бэ?

а. Газар өмчилж авах асуудлаар 

1

б. Газар эзэмших, ашиглах асуудлаар

в. Газрын зөрчил, маргаан шийдвэрлүүлэхээр

г. Тусгай зөвшөөрлийн талаар    

д. Инженерийн шугам сүлжээтэй холбоотой асуудлаар

е. Зөвлөгөө авахаар

ё. Лавлагаа, мэдээлэл авахаар

ж. Өөр бусад асуудлаар

з.  ГХБХБГазарт ийнхүү хандаж байгаагүй 

4. Та дээрх үйлчилгээг авахын тулд бүрдүүлэх баримт, материалын тухай мэдээллийг хаанаас авсан бэ?

а. Үйлчилгээ үзүүлж байсан ажилтнаас

1

б. Байгууллагын мэдээллийн самбараас

в. Хэвлэмэл тараах материалаас

г. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс

д. Гэр бүл, найз нөхөд, бусад хүмүүсээс

е. Цахим хуудсаар

ё. Бусад

5. Таны асуудлыг ГХБХБГазраас ямар хугацаанд шийдвэрлэсэн бэ?

а. Өдөрт нь

2

б. 7 хоногт

1

в. 30 хоногийн дотор

0.5

г. 30-аас дээш хоногт

0.3

д. Шийдвэрлэж өгөөгүй

0

6. ГХБХБГазраар нэг асуудлаа шийдвэрлүүлэхэд хэдэн удаа ирж үйлчлүүлсэн бэ?

а. 1-2 удаа

2

б. 3-5 удаа

1

в. 5-аас дээш 

0

7. ГХБХБГазрын үйл ажиллагааны талаархи мэдээлэл олж авах боломж хэр зэрэг байдаг гэж Та үзэж байна вэ?

а. сайн

2

б. дунд зэрэг

1

в. бага зэрэг

0.2

г. огт боломжгүй

0

д. мэдэхгүй 

0

В. ГХБХБГазрын албаны ажиллагсдын ёс зүй

5

1. Таны үйлчлүүлсэн ГХБХБГазрын ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадвар, харилцаа, ёс зүйг Та хэрхэн үнэлж байна?

а. сайн

1

б. дунд зэрэг

0.5

в. муу

0

г. мэдэхгүй

0

2. Газрын албаны үйлчилгээ, ажиллагсдын ёс зүй, харилцааны талаар Та болон танай өрхийн гишүүд өмнө нь санал, гомдол гаргаж байсан уу?

а. тийм

0

б. үгүй

1

3. Санал, гомдлоо хэнд тавьж байсан бэ?

а. Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад

0.5

б. Засаг даргад

в. Газрын албаны даргад

г. Үйлчилгээ үзүүлж байсан ажилтанд

д. Бусад

4. Таны тавьсан санал, гомдлын шийдвэрлэж өгсөн үү?

а. тийм

1

б. үгүй

0

5. Та үйлчилгээ авахын тулд албан тушаалтанд танилаараа хэлүүлэх, зуучлуулах, гар цайлгах нөхцөл байдалтай тулгарч байсан уу?

а. тийм

0

б. үгүй

1

6. Та ямар учраас дээрх үйлдлийг хийх шаардлагатай болсон бэ?

а. Үйлчилгээг хурдан авахын тулд

0

б. Үйлчилгээг чанартай авахын тулд

в. Баярлаж талархсан учраас өөрөө санаачилсэн

г. Тус газарт танил байхгүй учраас

д. Ажилтан санал болгосон учраас

е. Бусдын зөвлөснөөр

ё. Энэ бол хэвшсэн зүйл

з. Бусад

Г. Үйлчилгээний талаархи сэтгэл ханамжийн байдал

1

1. Тус байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд Та хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?

а. Хангалуун /яагаад/

1

б. Хангалуун бус /яагаад/

0

в. Хэлж мэдэхгүй байна

0

2. Таны бодлоор цаашид юуг анхаарах шаардлагатай байна вэ?

а. Хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

0

б. Асуудлыг шийдвэрлэх шат дамжлагыг багасгах

в. Хүнд суртал, чирэгдлийг бууруулах

г. Ажилтнуудын мэдлэг боловсрол, ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлэх

д. Удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах

е. Бусад............

Нийт оноо

20

       

 

 

 

 

 

Хэрэглэгчдийн үнэлгээний картын аргын асуулгыг бөглөн umbaa_1103@yahoo.com хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР