2018 оны Дуудлага худалдааны хагас жилийн гүйцэтгэл

2018-06-13
Өдөр цаг Харилцагчийн данс Орлого Гүйлгээний утга Сумын нэр
100180000962 Хэ.Хөрөнгө худалдсаны орлого
18.03.16 ө,батхуяг-с дуудлага худалдааны газрын үнэ 5634079713 ӨНӨРСАЙХАН БАТХУЯГ ХААН БАНК 1260000 ө,батхуяг-с дуудлага худалдааны газрын үнэ Жаргалтхаан
18.03.16 ө,батхуяг-с дуудлага худалдааны газрын үнэ 5634079713 ӨНӨРСАЙХАН БАТХУЯГ ХААН БАНК 1260000 ө,батхуяг-с дуудлага худалдааны газрын үнэ Жаргалтхаан
18.03.19 Дэнчингийн үнэ Хэнтий аймаг Биндэр сум Тэмүүжин СЖ84120912 3499002631010002 тэмүүжин Төрийн банк 480000 Дэнчингийн үнэ Хэнтий аймаг Биндэр сум Тэмүүжин СЖ84120912 Биндэр
18.03.26 ЖАРГАЛТХААН СУМ ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛБӨР У-99010065 Ж.ГАНБОЛД 346900213626 Ж.ГАНБОЛД Төрийн банк 3195000 ЖАРГАЛТХААН СУМ ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛБӨР У-99010065 Ж.ГАНБОЛД Жаргалтхаан
18.03.29 дуудлага худалдааны газрын үнэ тэмүүжин сж84120912 биндэр 250700122676 тэмүүжин Төрийн банк 5320000 дуудлага худалдааны газрын үнэ тэмүүжин сж84120912 биндэр Биндэр
18.03.29 Дэнчингийн 10 хувь Айрон товар ХХК / НДЗ/ 100181755407 Хэ.Хэрлэн ЗДТГ н.с Төрийн сан 10000 Дэнчингийн 10 хувь Айрон товар ХХК / НДЗ/ Хэрлэн
18.03.30 Хэрлэн сум АЙРОН ТОВЕР ХХК Хөрөнгө худалдсаны орлого Болор-Эрдэнэ 80884249 383000060024 АЙРОН ТОВЕР Төрийн банк 240000 Хэрлэн сум АЙРОН ТОВЕР ХХК Хөрөнгө худалдсаны орлого Болор-Эрдэнэ 80884249 Хэрлэн
18.04.16 УБ ХОТ САЯН СТИЙЛ ХХК ДУУДЛАГА ХУД-НЫ ДЭНЧИН 5115046382 САЯН СТИЙЛ ХХК ХААН БАНК 1960000 УБ ХОТ САЯН СТИЙЛ ХХК ДУУДЛАГА ХУД-НЫ ДЭНЧИН Дархан
18.04.16 Дуудлага худалдааны дэнчингийн мөнгө /хаан банк/ 100182855406 Хэ.Бэрх ЗДТГ н.с Төрийн сан 48000 Дуудлага худалдааны дэнчингийн мөнгө /хаан банк/ Бэрх
18.04.16 САЯН СТИЙЛ ХХК ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛБӨР 5115046382 САЯН СТИЙЛ ХХК ХААН БАНК 19640000 САЯН СТИЙЛ ХХК ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ТӨЛБӨР Дархан
18.04.16 ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ДЭНЧИН 10 ХУВЬ ГАНТУЛГА 3499002631010002 ГАНТУЛГА Төрийн банк 600000 ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ДЭНЧИН 10 ХУВЬ ГАНТУЛГА Хэрлэн
18.04.17 ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ҮНЭ ГАНТУЛГА 250000514126 ГАНТУЛГА Төрийн банк 6400000 ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ҮНЭ ГАНТУЛГА Хэрлэн
18.04.20 БЭРХ ХААН БАНК ГАЗРЫН ҮНЭ 5952000013 БЭРХ ХААН БАНК /ХЭНТИЙ АЙМАГ/ ХААН БАНК 732000 БЭРХ ХААН БАНК ГАЗРЫН ҮНЭ Бэрх
18.04.30 газрын дэнчин 100180955406 Хэ.Батширээт ЗДТГ н.с Төрийн сан 1096800 газрын дэнчин Батширээт
18.04.30 БАЯЛАГ АРАЛ ХХК-С №5249104 ДОВЫН ГАРМЫН ХОЙД ТАЛ 1ГА ГАЗРЫН ҮНЭ У-99082704 108801414685 БАЯЛАГ АРАЛ ХХК Төрийн банк 5700000 БАЯЛАГ АРАЛ ХХК-С №5249104 ДОВЫН ГАРМЫН ХОЙД ТАЛ 1ГА ГАЗРЫН ҮНЭ У-99082704 Батширээт
18.05.03 БЭРХ БАТБИЛЭГ СМ78101611 ДУДЛАГА ХУД/ҮНЭ 251800003767 БАТБИЛЭГ НАМЖИЛВААНЧИГ Төрийн банк 210080 БЭРХ БАТБИЛЭГ СМ78101611 ДУДЛАГА ХУД/ҮНЭ Бэрх
18.05.04 БЭРХ С.ЖАВЗМАА ДУУД/ХУ ҮНЭ СФ53032800 3499002631010002 С.ЖАВЗМАА Төрийн банк 410080 БЭРХ С.ЖАВЗМАА ДУУД/ХУ ҮНЭ СФ53032800 Бэрх
18.05.07 АЮУРБУНЬ-С ГАЗРЫН ТӨЛБӨР 98111124 1400111001008 КАСС ДАХЬ БЭЛЭН МӨНГӨ-ТЕЛЛЕР Голомт банк 488000 АЮУРБУНЬ-С ГАЗРЫН ТӨЛБӨР 98111124  
18.05.07 ХЭ БЭРХ СФ56120311 СОДДОРЖ 5952012712 СОДНОМ СОДДОРЖ ХААН БАНК 310080 ХЭ БЭРХ СФ56120311 СОДДОРЖ Бэрх
18.05.07 БЭРХ К,МЕЙРЕШ СФ75031608 ДУУДЛАГА ХУДАЛДААН ГАЗРЫН ҮНЭ 3499002631010002 МЕЙРЕШ Төрийн банк 210080 БЭРХ К,МЕЙРЕШ СФ75031608 ДУУДЛАГА ХУДАЛДААН ГАЗРЫН ҮНЭ Бэрх
18.05.07 ХЭ БАТШИРЭЭТ ДОЛГОРЛХАМ СЮ65121105 ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАСНЫ ҮНЭ 3499002631010002 ДОЛГОРЛХАМ Төрийн банк 364800 ХЭ БАТШИРЭЭТ ДОЛГОРЛХАМ СЮ65121105 ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАСНЫ ҮНЭ Батширээт
18.05.09 Ц.ОДХҮҮ СА78022810 ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МӨНГӨ 3499002631010002 Ц.ОДХҮҮ Төрийн банк 210080 Ц.ОДХҮҮ СА78022810 ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ МӨНГӨ Бэрх
18.05.09 ГАЗАР ХУДАЛДАН АВСНЫ ӨРТӨГ ТУНГАЛАГ 88095957 5029000014 ХААН БАНК ХААН БАНК 4920000 ГАЗАР ХУДАЛДАН АВСНЫ ӨРТӨГ ТУНГАЛАГ 88095957 Батширээт
18.05.10 АШИД ОД ХХК-С БАТШИРЭЭТ СУМ НОРОВЛИН БАГ 2500м2 ГАЗРЫГ ЭЗЭМШИХ ТӨЛБӨР 426001631 АШИД ОД ХХК Худалдаа хөгжлийн банк 1980000 АШИД ОД ХХК-С БАТШИРЭЭТ СУМ НОРОВЛИН БАГ 2500м2 ГАЗРЫГ ЭЗЭМШИХ ТӨЛБӨР Батширээт
18.05.11 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан 5034873899 БАТДОРЖ ӨНӨРСАЙХАН ХААН БАНК 12900000 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан Дадал
18.05.11 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан 5034873899 БАТДОРЖ ӨНӨРСАЙХАН ХААН БАНК 68300000 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан Дадал
18.05.11 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан 5034873899 БАТДОРЖ ӨНӨРСАЙХАН ХААН БАНК 16600000 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан Дадал
18.05.11 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан 5034873899 БАТДОРЖ ӨНӨРСАЙХАН ХААН БАНК 16200000 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан Дадал
18.05.11 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан 5034873899 БАТДОРЖ ӨНӨРСАЙХАН ХААН БАНК 28750000 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан Дадал
18.05.11 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан 5034873899 БАТДОРЖ ӨНӨРСАЙХАН ХААН БАНК 13842056 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан Дадал
18.05.11 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан 5034873899 БАТДОРЖ ӨНӨРСАЙХАН ХААН БАНК 21800000 дуудлага худалдааны орлого Б.Өнөрсайхан Дадал
18.05.11 ХЭ БАТШИРЭЭТ МӨӨГТ ХАН ХХК РД:4186052 ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАСНЫ ОРЛОГО 3499002631010002 МӨНХЦЭЦЭГ Төрийн банк 396000 ХЭ БАТШИРЭЭТ МӨӨГТ ХАН ХХК РД:4186052 ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАСНЫ ОРЛОГО Батширээт
18.05.14 С.ЖАВЗМАА СФ53032800-1120,У.ДОРЖ СФ56021431-1120,Н.БАТБИЛЭГ СМ78101611-1120,С.СОДДОРЖ СФ56120311-1120,Ц.ОДХҮҮ СА78022810-1120, К.МЕЙРЕШ СФ75031608-1120 ДЭНЧИНГИЙН ОРЛОГО ШИЛЖҮҮЛЭВ 100182855406 Хэ.Бэрх ЗДТГ н.с Төрийн сан 6720 С.ЖАВЗМАА СФ53032800-1120,У.ДОРЖ СФ56021431-1120,Н.БАТБИЛЭГ СМ78101611-1120,С.СОДДОРЖ СФ56120311-1120,Ц.ОДХҮҮ СА78022810-1120, К.МЕЙРЕШ СФ75031608-1120 ДЭНЧИНГИЙН ОРЛОГО ШИЛЖҮҮЛЭВ Бэрх
18.05.18 БЭРХ У.ДОРЖ СФ56021431 ДУУД/ХУДАЛДААНЫ ҮНЭ 3499002631010002 ЗОЛЦЭЦЭГ Төрийн банк 410080 БЭРХ У.ДОРЖ СФ56021431 ДУУД/ХУДАЛДААНЫ ҮНЭ Бэрх
18.05.22 018-437 КОД Хан Хэнтий царгас ХХК дуудлага худалдааны дэнчин У/99109458 3499002631010002 МАГБАТ Төрийн банк 645 018-437 КОД Хан Хэнтий царгас ХХК дуудлага худалдааны дэнчин У/99109458 Хэрлэн
18.05.23 #2018-437код Хан Хэнтийн царгас ХХК дуудлага худалдааны дэнчин у/99109458 280500386018 МАШБАТ Төрийн банк 2782000 2018-437код Хан Хэнтийн царгас ХХК дуудлага худалдааны дэнчин у/99109458 Хэрлэн
18.05.29 НДЗ/ Газрын дуудлага худалдаа дэнчин/ 100181755407 Хэ.Хэрлэн ЗДТГ н.с Төрийн сан 2770145 НДЗ/ Газрын дуудлага худалдаа дэнчин/ Хэрлэн
  Дансны дүн 241802646    
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР