2017 оны Дуудлага худалдааны гүйцэтгэл

2018-06-13
   Дуудлага худалдааны жагсаалт Хэнтий
Нэр Газрын мэдээлэл Дүн
1 Хэнтий Баян Овоо  Талбай /м²/: 15000 мкв Газрын зориулалт: Хүүхдийн зуслан Оролцогч байхгүй
2 Хэнтий Баян Овоо  Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Амралтын газар 3500000
3 Хэнтий Баян Овоо  Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Рашаан, сувилалын газар 2334000
4 Хэнтий Баян Овоо  Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Амралтын газар 2400000
5 Хэнтий Батноров Талбай /м²/: 3000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 2380000
6 Хэнтий Батноров Талбай /м²/: 700 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар Оролцогч байхгүй
7 Хэнтий Батноров Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз 21200000
8 Хэнтий Батноров Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Үтрэм 2020000
9 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 3000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 3780000
10 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 1000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 1260000
11 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 28 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 176880
12 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 140 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 176880
13 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 140 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 176880
14 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 174000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар Оролцогч байхгүй
15 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 28 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 176880
16 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 28 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 176880
17 Хэнтий Батноров Бэрх Талбай /м²/: 28 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 176880
18 Хэнтий Батширээт Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Мод үржүүлгийн газар 373665
19 Хэнтий Батширээт  Талбай /м²/: 500 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор 630000
20 Хэнтий Баян Адрага Талбай /м²/: 330 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор 416800
21 Хэнтий Баян Адрага Талбай /м²/: 15000 мкв Газрын зориулалт: Хүүхдийн зуслан Оролцогч байхгүй
22 Хэнтий Баян Адрага Талбай /м²/: 340 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор 426400
23 Хэнтий Баян Адрага Талбай /м²/: 750 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
24 Хэнтий Биндэр Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаагүй тариалан Оролцогч байхгүй
25 Хэнтий Биндэр Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан Оролцогч байхгүй
26 Хэнтий Биндэр Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан Оролцогч байхгүй
27 Хэнтий Биндэр Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан Оролцогч байхгүй
28 Хэнтий Биндэр Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан Оролцогч байхгүй
29 Хэнтий Биндэр  Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор 244000
30 Хэнтий Биндэр  Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз Оролцогч байхгүй
31 Хэнтий Биндэр  Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан 1516420
32 Хэнтий Биндэр  Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан Оролцогч байхгүй
33 Хэнтий Биндэр  Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан Оролцогч байхгүй
34 Хэнтий Биндэр  Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан Оролцогч байхгүй
35 Хэнтий Биндэр  Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан Оролцогч байхгүй
36 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 5000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар 5000000
37 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 2500 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 240000
38 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 18000000
39 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 119200
40 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 169200
41 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 419200
42 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж Оролцогч байхгүй
43 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж Оролцогч байхгүй
44 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 219200
45 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 119200
46 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор 344000
47 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
48 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 2400 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
49 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 1000 мкв Газрын зориулалт: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор Оролцогч байхгүй
50 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 300 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
51 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 3000 мкв Газрын зориулалт: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор Оролцогч байхгүй
52 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 200 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
53 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 4500 мкв Газрын зориулалт: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор 1644000
54 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 200 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар 360000
55 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор 320000
56 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 250 мкв Газрын зориулалт: Банк, санхүүгийн байгууллага 400000
57 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 69200
58 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 369200
59 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 119200
60 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 219200
61 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 219200
62 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж 69200
63 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 2500 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС Оролцогч байхгүй
64 Хэнтий Бор-Өндөр Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж Оролцогч байхгүй
65 Хэнтий Дадал Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 10600000
66 Хэнтий Дархан Талбай /м²/: 875 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС 940000
67 Хэнтий Дархан Талбай /м²/: 900 мкв Газрын зориулалт: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор 1964000
68 Хэнтий Дархан Талбай /м²/: 100000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар 39000000
69 Хэнтий Дархан Талбай /м²/: 100 мкв Газрын зориулалт: Нам, олон нийтийн байгууллага 150000
70 Хэнтий Жаргалтхаан  Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
71 Хэнтий Жаргалтхаан  Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
72 Хэнтий Мөрөн Талбай /м²/: 800 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
73 Хэнтий Мөрөн Талбай /м²/: 800 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
74 Хэнтий Өмнөдэлгэр Талбай /м²/: 100 мкв Газрын зориулалт: Нам, олон нийтийн байгууллага 180000
75 Хэнтий Хэрлэн  Талбай /м²/: 250 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар Оролцогч байхгүй
76 Хэнтий Хэрлэн  Талбай /м²/: 1500 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
77 Хэнтий Хэрлэн  Талбай /м²/: 10000000 мкв Газрын зориулалт: Үр тарианы усалгаатай тариалан 78885000
78 Хэнтий Хэрлэн  Талбай /м²/: 9967000 мкв Газрын зориулалт: Үр тарианы усалгаатай тариалан 97693979
79 Хэнтий Хэрлэн  Талбай /м²/: 1500 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор Оролцогч байхгүй
80 Хэнтий Цэнхэрмандал Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаагүй тариалан Оролцогч байхгүй
81 Хэнтий Цэнхэрмандал Талбай /м²/: 30000 мкв Газрын зориулалт: Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан 242616
82 Хэнтий Цэнхэрмандал Талбай /м²/: 50000 мкв Газрын зориулалт: Үр тарианы усалгаатай тариалан 178940
83 Хэнтий Цэнхэрмандал Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз Оролцогч байхгүй
84 Хэнтий Цэнхэрмандал Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз Оролцогч байхгүй
НИЙТ 301796300
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР