2016 оны дуудлага худалдааны гүйцэтгэл

2018-06-13
 Дуудлага худалдааны жагсаалт
Нэр Газрын мэдээлэл Дэнчин
1
#2016-638 ДХ:Хэнтий Биндэр 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 900 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС
Дэнчин: 8,640₮
Анхны үнэ: 86,400₮
Үнийн санал: ₮
2
#2016-616 ДХ:Хэнтий Батширээт 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 300 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 28,800₮
Анхны үнэ: 288,000₮
Үнийн санал: 438,000₮
3
#2016-611 ДХ:Хэнтий Дархан 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 900 мкв Газрын зориулалт: Мал эмнэлгийн үйлчилгээний цэг
Дэнчин: 86,400₮
Анхны үнэ: 864,000₮
Үнийн санал: ₮
4
#2016-610 ДХ:Хэнтий Дархан 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 720 мкв Газрын зориулалт: Мал эмнэлгийн үйлчилгээний цэг
Дэнчин: 6,912₮
Анхны үнэ: 69,120₮
Үнийн санал: ₮
5
#2016-532 ДХ:Хэнтий Баян Овоо 1-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 8,071₮
Анхны үнэ: 80,711₮
Үнийн санал: ₮
6
#2016-488 ДХ:Хэнтий Баянмөнх 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 16,142₮
Анхны үнэ: 161,422₮
Үнийн санал: ₮
7
#2016-487 ДХ:Хэнтий Баянмөнх 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 200000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 161,422₮
Анхны үнэ: 1,614,220₮
Үнийн санал: ₮
8
#2016-486 ДХ:Хэнтий Баянмөнх 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 64,000₮
Анхны үнэ: 640,000₮
Үнийн санал: ₮
9
#2016-424 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 6-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 2500 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС
Дэнчин: 240,000₮
Анхны үнэ: 2,400,000₮
Үнийн санал: ₮
10
#2016-423 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 400 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 38,400₮
Анхны үнэ: 384,000₮
Үнийн санал: ₮
11
#2016-422 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 1800 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 144,000₮
Анхны үнэ: 1,440,000₮
Үнийн санал: ₮
12
#2016-421 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 400 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 192,000₮
Анхны үнэ: 1,920,000₮
Үнийн санал: ₮
13
#2016-420 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 400 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 192,000₮
Анхны үнэ: 1,920,000₮
Үнийн санал: ₮
14
#2016-419 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 2100 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС
Дэнчин: 1,008,000₮
Анхны үнэ: 10,080,000₮
Үнийн санал: ₮
15
#2016-418 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС
Дэнчин: 960,000₮
Анхны үнэ: 9,600,000₮
Үнийн санал: ₮
16
#2016-417 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 1-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 1800 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 864,000₮
Анхны үнэ: 8,640,000₮
Үнийн санал: ₮
17
#2016-416 ДХ:Хэнтий Дархан 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 1200 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 96,000₮
Анхны үнэ: 960,000₮
Үнийн санал: ₮
18
#2016-415 ДХ:Хэнтий Дархан 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 15000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 1,200,000₮
Анхны үнэ: 12,000,000₮
Үнийн санал: ₮
19
#2016-414 ДХ:Хэнтий Дархан 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 150000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 3,600,000₮
Анхны үнэ: 36,000,000₮
Үнийн санал: ₮
20
#2016-410 ДХ:Хэнтий Мөрөн 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 800 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 76,800₮
Анхны үнэ: 768,000₮
Үнийн санал: ₮
21
#2016-407 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 1-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 750 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 7,200₮
Анхны үнэ: 72,000₮
Үнийн санал: 920,000₮
22
#2016-406 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 30000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 2,400,000₮
Анхны үнэ: 24,000,000₮
Үнийн санал: ₮
23
#2016-405 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 80000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 6,400,000₮
Анхны үнэ: 64,000,000₮
Үнийн санал: ₮
24
#2016-404 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 80000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 6,400,000₮
Анхны үнэ: 64,000,000₮
Үнийн санал: ₮
25
#2016-403 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 80000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 6,400,000₮
Анхны үнэ: 64,000,000₮
Үнийн санал: ₮
26
#2016-402 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 160000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 12,800,000₮
Анхны үнэ: 128,000,000₮
Үнийн санал: ₮
27
#2016-401 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 100000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 8,000,000₮
Анхны үнэ: 80,000,000₮
Үнийн санал: ₮
28
#2016-400 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 5000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 400,000₮
Анхны үнэ: 4,000,000₮
Үнийн санал: 5,300,000₮
29
#2016-399 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 28000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 2,240,000₮
Анхны үнэ: 22,400,000₮
Үнийн санал: ₮
30
#2016-398 ДХ:Хэнтий Бор-Өндөр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 35000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 2,960,000₮
Анхны үнэ: 29,600,000₮
Үнийн санал: ₮
31
#2016-378 ДХ:Хэнтий Батширээт 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 14,400₮
Анхны үнэ: 144,000₮
Үнийн санал: 444,000₮
32
#2016-377 ДХ:Хэнтий Батширээт 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 14,400₮
Анхны үнэ: 144,000₮
Үнийн санал: 444,000₮
33
#2016-376 ДХ:Хэнтий Батширээт 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 14,400₮
Анхны үнэ: 144,000₮
Үнийн санал: 444,000₮
34
#2016-375 ДХ:Хэнтий Дадал 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз
Дэнчин: 960,000₮
Анхны үнэ: 9,600,000₮
Үнийн санал: ₮
35
#2016-374 ДХ:Хэнтий Дадал 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 64 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 6,144₮
Анхны үнэ: 61,440₮
Үнийн санал: ₮
36
#2016-335 ДХ:Хэнтий Батноров 7-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 84 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж
Дэнчин: 6,720₮
Анхны үнэ: 67,200₮
Үнийн санал: ₮
37
#2016-334 ДХ:Хэнтий Батноров 7-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 140 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж
Дэнчин: 11,200₮
Анхны үнэ: 112,000₮
Үнийн санал: ₮
38
#2016-327 ДХ:Хэнтий Норовлин 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан
Дэнчин: 29,328₮
Анхны үнэ: 293,284₮
Үнийн санал: ₮
39
#2016-250 ДХ:Хэнтий Хэрлэн 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 500 мкв Газрын зориулалт: 5-8 давхар нийтийн орон сууц
Дэнчин: 100,000₮
Анхны үнэ: 1,000,000₮
Үнийн санал: 1,300,000₮
40
#2016-246 ДХ:Хэнтий Өмнөдэлгэр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан
Дэнчин: 320,000₮
Анхны үнэ: 3,200,000₮
Үнийн санал: ₮
41
#2016-245 ДХ:Хэнтий Өмнөдэлгэр 6-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 500 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 48,000₮
Анхны үнэ: 480,000₮
Үнийн санал: ₮
42
#2016-244 ДХ:Хэнтий Өмнөдэлгэр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 960,000₮
Анхны үнэ: 9,600,000₮
Үнийн санал: ₮
43
#2016-243 ДХ:Хэнтий Баян Адрага 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 14,400₮
Анхны үнэ: 144,000₮
Үнийн санал: ₮
44
#2016-242 ДХ:Хэнтий Өмнөдэлгэр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 30000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз
Дэнчин: 2,880,000₮
Анхны үнэ: 28,800,000₮
Үнийн санал: ₮
45
#2016-210 ДХ:Хэнтий Өмнөдэлгэр 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз
Дэнчин: 960,000₮
Анхны үнэ: 9,600,000₮
Үнийн санал: ₮
46
#2016-131 ДХ:Хэнтий Жаргалтхаан 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 192,000₮
Анхны үнэ: 1,920,000₮
Үнийн санал: ₮
47
#2016-130 ДХ:Хэнтий Жаргалтхаан 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 192,000₮
Анхны үнэ: 1,920,000₮
Үнийн санал: ₮
48
#2016-129 ДХ:Хэнтий Жаргалтхаан 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 192,000₮
Анхны үнэ: 1,920,000₮
Үнийн санал: ₮
49
#2016-128 ДХ:Хэнтий Цэнхэрмандал 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 578₮
Анхны үнэ: 5,788₮
Үнийн санал: 285,788₮
50
#2016-127 ДХ:Хэнтий Цэнхэрмандал 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан
Дэнчин: 320,000₮
Анхны үнэ: 3,200,000₮
Үнийн санал: 3,500,000₮
51
#2016-126 ДХ:Хэнтий Цэнхэрмандал 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 100000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 30,872₮
Анхны үнэ: 308,720₮
Үнийн санал: 1,908,720₮
52
#2016-93 ДХ:Хэнтий Жаргалтхаан 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 576,000₮
Анхны үнэ: 1,920,000₮
Үнийн санал: ₮
53
#2016-65 ДХ:Хэнтий Батноров 7-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 5000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 1,440,000₮
Анхны үнэ: 4,800,000₮
Үнийн санал: ₮
54
#2016-64 ДХ:Хэнтий Дадал 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз
Дэнчин: 2,880,000₮
Анхны үнэ: 9,600,000₮
Үнийн санал: ₮
55
#2016-63 ДХ:Хэнтий Дадал 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз
Дэнчин: 2,880,000₮
Анхны үнэ: 9,600,000₮
Үнийн санал: ₮
56
#2016-62 ДХ:Хэнтий Дадал 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз
Дэнчин: 2,880,000₮
Анхны үнэ: 9,600,000₮
Үнийн санал: ₮
57
#2016-61 ДХ:Хэнтий Дадал 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз
Дэнчин: 4,800,000₮
Анхны үнэ: 19,200,000₮
Үнийн санал: ₮
58
#2016-58 ДХ:Хэнтий Батширээт 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 52,096₮
Анхны үнэ: 173,655₮
Үнийн санал: ₮
59
#2016-57 ДХ:Хэнтий Батширээт 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 52,096₮
Анхны үнэ: 173,655₮
Үнийн санал: ₮
60
#2016-56 ДХ:Хэнтий Батширээт 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 52,096₮
Анхны үнэ: 173,655₮
Үнийн санал: ₮
61
#2016-55 ДХ:Хэнтий Батширээт 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 14,400₮
Анхны үнэ: 144,000₮
Үнийн санал: 444,000₮
62
#2016-54 ДХ:Хэнтий Батноров 2-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 600000 мкв Газрын зориулалт: Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 1,041,930₮
Анхны үнэ: 3,473,100₮
Үнийн санал: ₮
63
#2016-53 ДХ:Хэнтий Батноров 6-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 500 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 144,000₮
Анхны үнэ: 480,000₮
Үнийн санал: ₮
64
#2016-46 ДХ:Хэнтий Дэлгэрхаан 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 700 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 201,600₮
Анхны үнэ: 672,000₮
Үнийн санал: ₮
65
#2016-45 ДХ:Хэнтий Дэлгэрхаан 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 40 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 11,520₮
Анхны үнэ: 38,400₮
Үнийн санал: 78,400₮
66
#2016-44 ДХ:Хэнтий Дэлгэрхаан 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 40 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 11,520₮
Анхны үнэ: 38,400₮
Үнийн санал: 78,400₮
67
#2016-28 ДХ:Хэнтий Батноров 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Үтрэм
Дэнчин: 4,000,000₮
Анхны үнэ: 16,000,000₮
Үнийн санал: ₮
68
#2016-27 ДХ:Хэнтий Норовлин 3-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 900000 мкв Газрын зориулалт: Үр тарианы усалгаагүй тариалан
Дэнчин: 1,562,895₮
Анхны үнэ: 5,209,650₮
Үнийн санал: 5,709,650₮
69
#2016-18 ДХ:Хэнтий Биндэр 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 5000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 1,200,000₮
Анхны үнэ: 4,000,000₮
Үнийн санал: ₮
70
#2016-17 ДХ:Хэнтий Биндэр 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан
Дэнчин: 43,992₮
Анхны үнэ: 146,642₮
Үнийн санал: 250,000₮
71
#2016-16 ДХ:Хэнтий Биндэр 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор
Дэнчин: 43,200₮
Анхны үнэ: 144,000₮
Үнийн санал: ₮
72
#2016-15 ДХ:Хэнтий Биндэр 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан
Дэнчин: 43,992₮
Анхны үнэ: 146,642₮
Үнийн санал: ₮
73
#2016-14 ДХ:Хэнтий Биндэр 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан
Дэнчин: 43,992₮
Анхны үнэ: 146,642₮
Үнийн санал: 250,000₮
74
#2016-13 ДХ:Хэнтий Биндэр 5-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан
Дэнчин: 43,992₮
Анхны үнэ: 146,642₮
Үнийн санал: 250,000₮
75
#2016-11 ДХ:Хэнтий Мөрөн 4-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар
Дэнчин: 480,000₮
Анхны үнэ: 1,600,000₮
Үнийн санал: ₮
76
#2016-3 ДХ:Хэнтий Батноров 1-р баг Хугацаа дууссан
Талбай /м²/: 3000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС
Дэнчин: 864,000₮
Анхны үнэ: 2,880,000₮
Үнийн санал: 3,380,000₮
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР