Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх , зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын заавар

2015-05-01

Áàðèëãûí àæëûã ýõëýõ ¿ðãýëæë¿¿ëýõ çºâøººðºë îëãîõ,ã¿éöýòãýë áàòàëãààæóóëàõ,àøèãëàëòàä îðóóëàõàä øààðäëàãàòàé áè÷èã áàðèìò á¿ðä¿¿ëýõ заавар

 

Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë

1.1 Ýíýõ¿¿ æóðìûí çîðèëãî íü áàðèëãà óãñðàëò,ºðãºòãºë,çàñâàðûí àæëûã ã¿éöýòãýõýýð øàëãàðñàí ã¿éöýòãýã÷èéí õàðèóöëàãûã äýýøë¿¿ëýõ,áè÷èã áàðèìòûí á¿ðäëèéã ñàéæðóóëàõ,òåõíèêèéí õÿíàëòûã ¿å øàò á¿ðä ÷àíàðòàé õèéõ,áàðèëãûí àæëûã ýõë¿¿ëýõ ¿ðãýëæë¿¿ëýõ çºâøººðëèéã îëãîõ,àæëûí ã¿éöýòãýë áàòàëãààæóóëàõ,àøèãëàëòàä ºãºõ ¿åèéí áè÷èã áàðèìòûí á¿ðäýëòýé õîëáîãäîí ãàðàõ õàðèëöààã çîõèöóóëàõàä îðøèíî.

1.2.Ýíýõ¿¿ æóðìûí  2-ð  ç¿éëä çààñàí áàðèìò áè÷ãèéã á¿ðä¿¿ëñýí àæ àõóéí íýãæèä Áàðèëãûí àæëûã ýõëýõ ¿ðãýëæë¿¿ëýõ çºâøººðºë îëãîíî.

1.3. Áàðèëãûí àæëûã ýõëýõ ¿ðãýëæë¿¿ëýõ çºâøººðëèéã ÃÕÁÕÁÃ-ûí ÁХБХõýëòýñò   õÿíóóëñíààð ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãà îëãîíî.

Õî¸ð. Áàðèëãûí àæëûã ýõëýõ ¿ðãýëæë¿¿ëýõ çºâøººðºë àâàõàä á¿ðä¿¿ëýõ áàðèìò áè÷èã

2.1.Á¿õ òºðëèéí  áàðèëãà óãñðàëòûí àæëûí õóâüä  ÁÓÀ ñåðèòýéãýýð 1-ð õàâñðàëòàä,

2.2.Á¿õ òºðëèéí  Çàñâàðûí àæëûí õóâüä ÇÀ ñåðèòýéãýýð 2-ð õàâñðàëòàä,

2.3.Á¿õ òºðëèéí  Èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýýíèé àæëûí õóâüä ÈØÑ ñåðèòýéãýýð 3-ð õàâñðàëòàä

2.4 Хувийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажилд ХХО серитэйгээр 4-р хавсралтад çààñàí  áè÷èã áàðèìòûã ã¿éöýòãýã÷ á¿ðä¿¿ëñýí ýñýõèéã ¿íäýñëýí òóñ òóñ îëãîíî.

Ãóðàâ. Áàðèëãà óãñðàëò,ºðãºòãºë,èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýý,çàñâàðûí àæëûí ã¿éöýòãýëèéã áàòàëãààæóóëàõ

3.1.ÿéöýòãýã÷ íü áàðèëãûí àæëûí ã¿éöýòãýëèéã áàòàëãààæóóëàõäàà ãàðûí ¿ñýã çóðàõ õ¿ì¿¿ñèéí íýðñèéã çºâ äàðààëëààð ã¿éöýä áè÷ñýí áàéõ

3.2.¯íäñýí òºñºâò òóëãóóðëàæ áîäèòîîð ãàðãàñàí гүйцэтгэлийн òºñºâ õèéñýí áàéõ,

3.3.ÿéöýòãýñýí àæëóóäûí èë äàëä àæëûí àêòóóäûã áè÷èæ áàòàëãààæóóëñàí áàéíà.

3.4.Ôîòî çóðãèéã õàâñàðãàñàí áàéíà.

ĺðºâ.Àøèãëàëòàä îðóóëàõàä á¿ðä¿¿ëýõ áàðèìò áè÷èã

4.1.Áàðèëãà óãñðàëò,ºðãºòãºë,èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýý,çàñâàðûí àæëûã äóóñ÷ àøèãëàëòàä îðóóëàõàä 5-ð õàâñðàëòûí  äàãóó áàðèìò   á¿ðä¿¿ëýýä 5 õóâèëñàí  áàéõ øààðäëàãàòàé.

Òàâ.¯å øàòíû àæèëä òåõíèê õÿíàëò õèéõ

5.1.Áàðèëãà óãñðàëò,ºðãºòãºë,èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýý,çàñâàðûí àæëûí ¿å øàò á¿õýíä заавал òåõíèê õÿíàëò õèéíý.

5.2.ÿéöýòãýã÷ íàðûí èð¿¿ëñýí àæèë ã¿éöýòãýõ áîäèò ãðàôèêóóäûã ¿íäýñëýí хяналт хийх õóãàöààíóóäûã óðüä÷èëàí òîâëîæ,, ìàðøðóòûã õàãàñ æèëýýð ÁХБХэлтэс ãàðãàæ  ÃÕÁÕÁÃ-ûí äàðãààð  áàòëóóëíà.

5.3.ÿéöýòãýã÷èéí õ¿ñýëòýýð,áàðèëãà áàéãóóëàìæèä çàéëøã¿é íºõöºë áàéäàë ¿¿ññýí,àæëûí ÷àíàðòàé õîëáîãäñîí àñóóäëààð àøèãëàã÷ áàéãóóëëàãà õ¿ñýëò ãàðãàñàí ¿åä ãðàôèêèéí áóñ õÿíàëò øàëãàëò õèéæ áîëíî.

5.4. Õÿíàëò õèéõýä ãàðàõ  çàðäëûã ñààäã¿é áàéëãàõûã ÃÕÁÕÁÃ-ûí ñàíõ¿¿ õàðèóöíà.

5.5.Гүйцэтгэгч нь ажлын үе шат бүрд заавал хяналт хийлгэж тухайн ажлын актыг үйлдэж дараагийн ажил эхлэж болох үгүйг шийдүүлнэ.Хэрэв үе шатанд хяналт хийлгэхгүй ажлыг далдалсан тохиолдолд хэсэгчлэн буулгуулж далдлагдсан ажлыг шалгана.Гарсан зардлыг шалгуулах мэдэгдэл өгөөгүй гүйцэтгэгч тал,эсхүл мэдэгдсэн тохиолдолд очиж шалгаагүй захиалагч талын аль нэг нь хариуцна.

5.6 Үе шатны ажлын талаар гүйцэтгэгч 2-3 хоногийн өмнө мэдээлж байх үүрэгтэй бөгөөд гүйцэтгэгчийн графикаас хоцорсон эсхүл түрүүлсэн нь хяналт хийхгүй байх үндэслэл болохгүй.

5.7 Ажлыг дууссан гэж гүйцэтгэгч үзсэн тохиолдолд захиалагч холбогдох мэргэжлийн баг бүрдүүлэн техникийн үзлэг хийж комисс ороход бэлэн болсон эсэхийг шалгана.

5.8 Бэлэн болсон буюу бүрэн дууссан гэж үзсэн обьектод л ашиглалтад оруулах комисс ажиллана.

5.9 Ашиглалтад оруулах комисс ажиллаад өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэж баталгаажуулаад барилга байгууламжийн хувийн хэргийг нээн хөтөлж,бичиг баримтыг хүлээлгэн өгөх газруудад өгч акт үйлдсэний дараа комиссын дарга гарын үсэг зурна.Гарын үсэг зурагдсан актыг бичиг баримтад нөхөж хийнэ.  

Õàâñðàëò ¹1

Áàðèëãà óãñðàëò

1.Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí àëáàí òîîò

2. Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí ºðãºäºë

3.Ãàäààäûí çýýë òóñëàìæ,óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð áîë çààâàë ìàãàäëàë õèéëãýñýí çóðàã òºñºâ. /Õóâèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð áàðèãäàõ 5-ààñ äýýø äàâõàð áàðèëãà ¿¿íä õàìààðíà./

4.ÿéöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

5. ÿéöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí òóñãàé çºâøººðëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

6.Òàëáàéí èíæåíåð,äààìàë òîìèëñîí òóøààë

7. Òàëáàéí èíæåíåð,äààìëûí òóõàéí àæèëä òîõèðñíûã ãýð÷ëýõ äèïëîìûí õóóëáàð

8.Àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýýíèé õóâü

9.Захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх ИТАжилтан томилсон шийдвэр

10. Зохиогчийн хяналт хийх гэрээ

11.Àæèë ã¿éöýòãýõ áîäèò ãðàôèê

12.Òàëáàéí æóðíàë

13.Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã áàðèõàä çîðèóëæ ãàçàð îëãîñîí çàõèðàìæ

14.Õîëáîãäîõ òåõíèêèéí íºõöë¿¿ä 

15.Талбайн зохион байгуулалтын зураг болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйг ханган ажиллах төсөл төлөвлөгөө.

Õàâñðàëò ¹2

Çàñâàðûí àæèë

1.Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí àëáàí òîîò

2. Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí ºðãºäºë

3.Àæëûí çóðàã òºñºâ. /Òåõíèêèéí òîäîðõîéëîëò,òàéëáàð áè÷èã /

4.ÿéöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

5. ÿéöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí òóñãàé çºâøººðëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

6.Òàëáàéí èíæåíåð,äààìàë òîìèëñîí òóøààë

7. Òàëáàéí èíæåíåð,äààìëûí òóõàéí àæèëä òîõèðñíûã ãýð÷ëýõ äèïëîìûí õóóëáàð

8.Àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýýíèé õóâü

9.Захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх ИТАжилтан томилсон шийдвэр

10. Зохиогчийн хяналт хийх гэрээ

11.Àæèë ã¿éöýòãýõ áîäèò ãðàôèê

12.Òàëáàéí æóðíàë

13.Талбайн зохион байгуулалтын зураг болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйг ханган ажиллах төсөл төлөвлөгөө.

Õàâñðàëò ¹3

Èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýýíèé àæèë

1.Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí àëáàí òîîò

2. Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí ºðãºäºë

3.Ãàäààäûí çýýë òóñëàìæ,óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð áîë çààâàë ìàãàäëàë õèéëãýñýí çóðàã òºñºâ.

4.ÿéöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

5. ÿéöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí òóñãàé çºâøººðëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

6.Òàëáàéí èíæåíåð,äààìàë òîìèëñîí òóøààë

7. Òàëáàéí èíæåíåð,äààìëûí òóõàéí àæèëä òîõèðñíûã ãýð÷ëýõ äèïëîìûí õóóëáàð

8.Àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýýíèé õóâü

9.Захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх ИТАжилтан томилсон шийдвэр

10. Зохиогчийн хяналт хийх гэрээ

11.Àæèë ã¿éöýòãýõ áîäèò ãðàôèê

12.Òàëáàéí æóðíàë

13.Õîëáîãäîõ òåõíèêèéí íºõöë¿¿ä 

14.Талбайн зохион байгуулалтын зураг болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйг ханган ажиллах төсөл төлөвлөгөө.

Õàâñðàëò ¹4

Хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга обьект

1.Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí àëáàí òîîò

2. Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí ºðãºäºë

3.Барилгын норм дүрмийн дагуу хийгдсэн зураг төсөв./Хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах 5-аас дээш давхар бол заавал магадлал хийлгэсэн байна./

4.Ерөнхий гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээ

5.Туслан гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнүүд

6.Ерөнхий гүйцэтгэгч болон туслан г¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

7. Ерөнхий гүйцэтгэгч болон туслан г¿éöýòãýã÷  áàéãóóëëàãûí òóñãàé çºâøººðëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

8.Òàëáàéí èíæåíåð,äààìàë òîìèëñîí òóøààëууд

9. Òàëáàéí èíæåíåð,äààìëуудын  òóõàéí àæèëä òîõèðñíûã ãýð÷ëýõ äèïëîìûí õóóëáàð

10.Захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгүүлэх гэрээ

11.Зохиогчийн хяналт хийх ãýðýý

12.Àæèë ã¿éöýòãýõ áîäèò ãðàôèê

13.Òàëáàéí æóðíàë

14.Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã áàðèõàä çîðèóëæ ãàçàð îëãîñîí çàõèðàìæ

15.Õîëáîãäîõ òåõíèêèéí íºõöë¿¿ä 

16. Талбайн зохион байгуулалтын зураг болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйг ханган ажиллах төсөл төлөвлөгөө.

Õàâñðàëò ¹5

1.Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí àëáàí òîîò

2. Ǻâøººðºë îëãîõûã õ¿ññýí ºðãºäºë

3.Ãàäààäûí çýýë òóñëàìæ,óëñûí òºñâèéí õºðºí㺺ð áîë çààâàë ìàãàäëàë õèéëãýñýí çóðàã òºñºâ. /Õóâèéí õºðºí㺠îðóóëàëòààð áàðèãäàõ 5-ààñ äýýø äàâõàð áàðèëãà ¿¿íä õàìààðíà./

4.ÿéöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí óëñûí á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

5. ÿéöýòãýã÷ áàéãóóëëàãûí òóñãàé çºâøººðëèéí ãýð÷èëãýýíèé õóóëáàð

6.Òàëáàéí èíæåíåð,äààìàë òîìèëñîí òóøààë

7. Òàëáàéí èíæåíåð,äààìëûí òóõàéí àæèëä òîõèðñíûã ãýð÷ëýõ äèïëîìûí õóóëáàð

8.Àæèë ã¿éöýòãýõ ãýðýýíèé õóâü

9.Захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх ИТАжилтан томилсон шийдвэр

10. Зохиогчийн хяналт хийх гэрээ

11.Àæèë ã¿éöýòãýõ áîäèò ãðàôèê

12.Òàëáàéí æóðíàë

13.Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã áàðèõàä çîðèóëæ ãàçàð îëãîñîí çàõèðàìæ

14.Õîëáîãäîõ òåõíèêèéí íºõöë¿¿ä 

15.Талбайн зохион байгуулалтын зураг болон Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйг ханган ажиллах төсөл төлөвлөгөө.

16. Материалын сертификат болон тохирлын гэрчилгээнүүд /Гадаад хэл дээр бол Монгол хэл рүү хөрвүүлсэн байх/

17.Ил далд ажлын бүх актуудыг бичиж баталгаажуулсан байх

18.Далдлагдсан болон ажлын явцын фото зургийг тайлбартайгаар хавсаргасан байх

19. Гүйцэтгэлүүд

20.Магадлашгүй ажлын акт болон гүйцэтгэл

21.Гэрээний хугацаа хэтэрсэн бол ямар учраас хэтэрсэн тухай албан бичиг болон тайлбар

22.Шаардлагатай гүйцэтгэлийн зураг

23.Комиссын гишүүдэд тараасан мэдэгдэл

24. Саналын хуудсуудыг бэлтгэсэн байх

25.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын актыг бэлдсэн байх

26.Чанарын баталгаа гаргаж байгаа тухай албан тоот

27.Бичиг баримтыг холбогдох байгууллагуудад хүлээлгэн өгөх тойрох хуудас

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР