МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 171, 172-ð ТОГТООЛ

2017-12-08

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр                                                                                                                               Улаанбаатар хот

Дугаар 171

 

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Барилгын тухай хуулийн 32.1.10-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Засгийн газрын 2017 оны 68 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм”-ийн 1 дэх заалтад дор дурдсан агуулга бүхий 1.3 дахь хэсэг нэмсүгэй:

“1.3. Барилгын ажлын зөвшөөрөл шаардахгүй барилга байгууламжид энэ дүрэм хамаарахгүй.”

2. Мөн дүрмийн 2.6.2-ын “зохиогч” гэсний дараа “болон өргөх байгууламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх” гэж нэмсүгэй.

3. Мөн дүрмийн 2.2-ын “28 дугаар зүйлд” гэснийг “28.2, 28.3, 28.4-т” гэж,  2.8-ын “техникийн” гэснийг “эх загвар” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

4. Мөн дүрмийн 1.1 дэх заалтын “баригдах” гэснийг хасаж, 2.12 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

5. “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 

 

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Аймаг, хотын нэр/                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Зөвшөөрөл олгосон огноо/                                        /Зөвшөөрлийн дугаар/

1. Барилга байгууламжийн байршлын талаарх мэдээлэл: .. . . . . . . . . . . . . . . аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум /дүүрэг/, . . . . . . . . . баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/;

2. Газрын эрхийн бүртгэлийн мэдээлэл: Иргэний хувьд: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . харьяалал /аль улсын/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овог,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . эцэг /эх/-ийн нэр, . . . . .. . . . . . . . . . . . . нэр, ..................................... регистрийн дугаар,

Хуулийн этгээдийн хувьд: . . . . . . . . . . . . . . . оноосон нэр, . . . . . . . . . . . . . улсын бүртгэлийн гэрчилгээний  дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . газрын эрхийн хэлбэр (өмчлөх, эзэмших, ашиглах), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . газрын зориулалт, . . . . . . . . . . . . . . . . талбайн хэмжээ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . газар эзэмших, ашиглах хугацаа, . . . . . . . . . . кадастрын код;

3. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .барилгын ажил гүйцэтгэх графикт хугацаа;

4. Барилга байгууламжийн талаарх мэдээлэл:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . хүчин чадал, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . зориулалт, . . . . . . . . . . . үндсэн хийц, . . . . . . . . . . хэмжээ, . . . . . . . . давхрын тоо, . . . . . . . . . хэсэг/блок/,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . зураг төслийн шифр дугаар;

5.  Барилга байгууламжийн ангилал: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . төвөгшилтэй барилга байгууламж;

6. Барилгын ажлын захиалагчийн талаарх мэдээлэл: Иргэний хувьд: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . харьяалал /аль улсын/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . овог,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . эцэг /эх/-ийн нэр, . . . . .. . . . . . . . . . . . . нэр, ..................................... регистрийн дугаар, хаяг: . . . . . . . . . . . ... аймаг /нийслэл/, . . . . .. . . . сум /дүүрэг/ . . . .. . . . . .баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . ...... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . .. холбоо барих утас, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахим хаяг;

Хуулийн этгээдийн хувьд: . . . . . . . . . . . . . . . оноосон нэр, . . . . . . . . . . . . . улсын бүртгэлийн гэрчилгээний  дугаар,

хаяг: . . . . . . . . . . . . . . аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . сум /дүүрэг/ . . . . . . . . . .баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . ...... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . .. холбоо барих утас, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахим хаяг;

7. Барилгын зураг төсөл зохиогчийн талаарх мэдээлэл:................. . . . . . . . . . . . . .  хуулийн этгээдийн оноосон нэр, . . .. . .. . . . .  улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: . . . . . . . . . . . ... аймаг /нийслэл/, . . . . .. . . . сум /дүүрэг/ . . . .. . . . . .баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . ...... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . .. холбоо барих утас, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахим хаяг;

8. Барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн талаарх мэдээлэл:........................... . . . . . . . . . . . . хуулийн этгээдийн оноосон нэр, . . . . . . . . . . . . . улсын бүртгэлийн гэрчилгээний  дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: . . . . . . . . . . . . . . аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . сум /дүүрэг/ . . . . . . . . . .баг /хороо/, . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . . . . . . . байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, . . . . . . . . . . . . . . . .. холбоо барих утас, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . цахим хаяг;

9. Онцгойлон заах нөхцөл: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

10. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтны мэдээлэл: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . байгууллагын нэр, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . албан тушаал, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .овог нэр, . . . . . . . . . . /     / гарын үсэг, (тамга, тэмдэг)”.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр                                                                                                                               Улаанбаатар хот

Дугаар 172

 

Барилгын тухай хуулийн 32.1.7-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Засгийн газрын 2017 оны 69 дүгээр тогтоолоор баталсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн дараах заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

1/ “2.1. Захиалагч барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт гаргахаас өмнө ус, дулаан, уур, хий, цахилгаан, харилцаа холбоо зэрэг тухайн барилга байгууламжийн инженерийн хангамжийн асуудлыг хариуцсан байгууллага болон зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгчтэй хамтран барилга байгууламжид үзлэг хийж, зөрчлийг арилгуулсны үндсэн дээр Барилгын тухай хуулийн 48.5.4-т заасан нэгдсэн дүгнэлтийг гаргасан байна.”

2/ “2.2. Захиалагч барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлтэд хавсаргах Барилгын тухай хуулийн 48.5-д заасан баримт бичгийг барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан зааврын дагуу хөтөлж бүрдүүлсэн байна.”

3/ “3.2. Барилга байгууламжид их засвар, шинэчлэлт хийсэн тохиолдолд энэхүү дүрмийн 1 дүгээр хавсралтын 3 дахь хэсэгт заасан бүрэлдэхүүнтэй комисс байгуулж  ажиллуулна.”

4/ “4.4. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж, комиссын гишүүд хариуцсан асуудал тус бүрээр санал гаргана. Комиссын нийт гишүүдийн саналыг үндэслэн комиссын дүгнэлтийг гаргах бөгөөд уг дүгнэлтийг комиссын нийт гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.”

2. Мөн дүрмийн 3.1.2-ын “1, 2 дахь” гэснийг “1 дэх” гэж, 3.3 дахь заалтын   “3 дахь” гэснийг “2 дахь” гэж, 4.1.7-ийн “11.1.1-11.1.6-д” гэснийг “11 дүгээр зүйлд” гэж, 4.3 дахь заалтын “Комиссын нарийн бичгийн дарга” гэснийг “Комиссын нарийн бичгийн дарга захиалагчтай хамтран” гэж, 4.7.3-ын “буцаах санал гаргана.” гэснийг “буцаана.” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

3. Мөн дүрмийн 1.1 дэх заалтын “бүх төрлийн” гэснийг хасаж, 4.10, 4.11, 4.13, 5.1 дэх заалт болон дүрмийн 3 дугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 69 дүгээр тогтоолоор баталсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 

 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1. Бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн:

Комиссын дарга:                                              -Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга;

                                                                          -Аймгийн Засаг даргын орлогч.

Нарийн бичгийн дарга:                                   -Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын төлөөлөл;

                                                                         -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн нэгжийн төлөөлөл.

Гишүүд:                                                           -Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын төлөөлөл;

-Аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын төлөөлөл;

-Аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөөлөл;

-Аймаг, нийслэлийн онцгой байдлын асуудал хариуцсан байгууллагын төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл (холбогдох зураг төсөл зохиогчид);

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөл;

-Захиалагчийн төлөөлөл;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Инженерийн хангамжийн байгууллагын төлөөлөл (шаардлагатай тохиолдолд);

-Ашиглалт хариуцах байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

2. Онцгой төвөгшил (Барилгын тухай хуулийн 32.1.5-д заасан)-тэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн:

Комиссын дарга                                              -Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын    холбогдох газрын дарга

Нарийн бичгийн дарга                                    -Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын холбогдох газрын мэргэжилтэн     

Гишүүд:                                                           -Холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөлөл;

-Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөлөл;

-Барилгын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл;

-Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын төлөөлөл;

-Онцгой байдлын ерөнхий газрын төлөөлөл;

-Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга;

-Аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын төлөөлөл;

-Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл (холбогдох зураг төсөл зохиогчид);

-Инженерийн хангамжийн байгууллагын төлөөлөл (шаардлагатай тохиолдолд);

-Захиалагч байгууллагын төлөөлөл;

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Ашиглалт хариуцах байгууллагын төлөөлөл;

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.

3. Барилга байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн:

Комиссын дарга:                                           -Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын төлөөлөл;

                                                                       -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн нэгжийн төлөөлөл.  

Нарийн бичгийн дарга                                   -Захиалагчийн төлөөлөл

Гишүүд:                                                          -Зураг төслийн байгууллагын төлөөлөл (холбогдох зураг төсөл зохиогчид);

-Онцгой байдлын асуудал хариуцсан байгууллагын төлөөлөл (тохиролцсоноор);

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөл (шаардлагатай тохиолдолд);

-Гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл;

-Холбогдох инженерийн хангамжийн байгууллагын төлөөлөл;

-Ашиглалт хариуцах байгууллагын төлөөлөл;

-Архивын байгууллагын төлөөлөл.”

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                          Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Барилга, хот байгуулалтын сайд                                    Г.МӨНХБАЯР

 

 

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР