МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2018-10-03

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр

 

Улаанбаатар хот

Дугаар 264

ТӨРИЙН ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ, ДООД ЖИШГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Төрийн албаны тухай хуулийн 28.4.3, 28.6.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 1 дүгээр хавсралт, Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 2 дугаар хавсралт, Мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 3 дугаар хавсралт, Шинжлэх ухааны байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 4 дүгээр хавсралт, Соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 5 дугаар хавсралт, Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 6 дугаар хавсралт, Эрүүл мэндийн салбараас бусад салбарын төрийн үйлчилгээний байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын цалингийн доод жишгийг 7 дугаар хавсралт, Төрийн тусгай албан тушаалын цалингийн сүлжээг 8 дугаар хавсралт, Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 9 дүгээр хавсралт, Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Улсын дээд шүүх, Улсын Ерөнхий прокурорын газар, Үндсэн хуулийн цэц, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон тэдгээртэй адилтгах төрийн байгууллагын ажлын албаны албан тушаалын цалингийн сүлжээг 10 дугаар хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталж, 2018 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

2. Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтооход шаардагдах хөрөнгийг холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны батлагдсан төсөвт зохицуулалт хийж шийдвэрлэхийг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн зарим албан хаагчийн цалингийн талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2014 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 75, “Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын цалингийн доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2014 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 208, “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай”  Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 332 дугаар тогтоолыг 2018 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               У.ХҮРЭЛСҮХ

Сангийн сайд                                                                       Ч.ХҮРЭЛБААТАР

Хөдөлмөр, нийгмийн

хамгааллын сайд                                                                 С.ЧИНЗОРИГ

 

Засгийн газрын 2018 оны 264 дүгээр

тогтоолын 9 дүгээр хавсралт

                                                                                                                                                                                                

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ

 

                         (сард, төгрөгөөр)

 

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТЗ-1

ТЗ-2

ТЗ-3

ТЗ-4

ТЗ-5

ТЗ-6

ТЗ-7

ТЗ-8

ТЗ-9

ТЗ-10

ТЗ-11

ТЗ-12

ТЗ-13

ТЗ-14

1

442069

469854

501965

527282

550744

591580

638516

690146

691610

749455

781270

815534

850649

865401

2

466321

496213

530760

557996

583236

627167

677663

733207

735470

797701

831927

868213

905963

921818

3

490579

522578

559560

588715

615735

662762

716818

776279

779338

845955

882595

921067

961461

978427

4

514046

548083

587421

618435

647176

697200

754699

817948

821779

870767

898191

 

 

 

5

537510

573585

615279

648150

678611

731631

792572

859609

864211

895577

913787

 

 

 

 

Засгийн газрын 2018 оны 264 дүгээр

тогтоолын 7 дугаар хавсралт

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                             

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРААС БУСАД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА

БОЛОН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД

ТУСЛАХ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ

 

     (сард, төгрөгөөр)

 

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮ-1

ТҮ-2

ТҮ-3

ТҮ-4

ТҮ-5

ТҮ-6

ТҮ-7

ТҮ-8

ТҮ-9

ТҮ-10

ТҮ-11

ТҮ-12

1

400698

419382

434240

449842

482605

536664

578109

600904

622878

673849

718985

767451

2

403479

422382

437390

453149

486242

540846

582710

605735

628022

679507

725044

773994

3

410444

430000

445390

461548

495482

551473

594399

618008

641091

693884

740341

790516

4

428542

449330

465685

482859

518924

578430

624052

649144

674244

713968

 

 

5

448736

470893

488327

506633

545075

608504

657134

683879

711230

734053

 

 

 

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР