Òóñãàé çºâøººðëèéí ºðãºäºë

2017-04-09

“Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛААНБААТАР

2013 он

 

 

Өргөдлийн загвар

 

“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-т

 

Тусгай зөвшөөрөл хүсэх тухай

 

Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дараах ажилбаруудад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах  /шинээр авах, сунгах, нэмэлт ажлын төрөл авах/ хүсэлтээ илэрхийлж байна.

 

              Ажлын төрлийн жагсаалт:

…..............................................................................

…..............................................................................

…..............................................................................

….............................................................................

….............................................................................

….............................................................................

….............................................................................

 

Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлсэн бичиг баримт нь үнэн зөв бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд ажлын талбай болон тоног төхөөрөмж, машин механизмыг үзүүлэхэд бэлэн болно.

 

 

 

 

 

 

                           Аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж:

 

                       Дарга / Захирал/            …........................................ / Овог нэр/

                                                                     гарын үсэг 

 

 

 

Тэмдэг            

                      

 

 

 

Огноо

 

 

 

 

 

 

 

Маягт №1

 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

 

Үзүүлэлт

 

Тайлбар

1

Оноосон нэр,

өмчийн хэлбэр

 

2

Аж ахуйн нэгжийн хэлбэр

 

3

Улсын бүртгэлийн дугаар:

Регистрийн дугаар:

 

4

Энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа:

 

5

Аж ахуйн нэгжийн албан ёсны хаяг:

 

6

Шуудангийн хайрцаг, харилцах утас,

факс, E-mail

 

7

Харьяалагдах татварын алба  /дүүрэг/

 

8

Байгуулагдсан он:

 

 

 

 

 

 

 

Дарга /Захирал/      ........................................... /Овог нэр/

                                                                    гарын үсэг

 

 

 Тэмдэг            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маягт №2

 

 

Тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж байгууллагын сүүлийн 2 жилд гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээ

 

/ Сунгах, нэмэлт ажлын төрөл авахад бүрдүүлнэ./                                                                

 

        Гүйцэтгэсэн ажлын нэр

/объектын нэр/

Байршил

Объектын хүчин чадал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Холбогдох ажлын төрлөөр гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээг бичнэ. Захиалагч байгууллагын тодорхойлолт, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн комиссын акт, фото зургийг хавсаргана.

 

 

 

    Дарга /Захирал/        ...........................................           /Овог нэр/

                            гарын үсэг 

                                   

 

    Тэмдэг            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маягт №3

Удирдах болон ИТА-ны тодорхойлолт

 

Овог нэр

Нас хүйс

Албан тушаал

Мэргэжил

 

 

 

Мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг

Тухайн салбарт

ажилласан жил

Тухайн байгууллагад ажилласан

жил

Регистрийн дугаар

НДД

дугаар

    0

1

2

3

4

 

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Энэ маягтанд холбогдох ажлын төрөлд шаардагдах инженер техникийн ажилтан бүрийн мэргэжлийн диплом, мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар, хөдөлмөрийн гэрээг хавсаргана.

 

 

 

Дарга / Захирал/      ...........................................    / Овог нэр/

          гарын үсэг

                      

                                                            Тэмдэг

 

Маягт №4

 

ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

/ИТА бүрт тусад нь хуудас бөглөнө./

 

 

 

 

  1. Овог нэр:

                                                                       

 

  1.  Хийж гүйцэтгэсэн ажлын туршлага:

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Энэ тодорхойлолтод холбогдох ажлын төрөлд шаардагдах инженер техникийн ажилтнууд хамрагдана.

 

 

 

 

 

Дарга /Захирал/     ...........................................      /Овог нэр/

            гарын үсэг

                              

 

        Тэмдэг

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР