2021 оны ГЗБТөлөвлөгөөнд оруулах саналаа өгнө үү.

2020-06-03

2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд дараах зориулалтаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын саналыг сумдын газрын даамлууд хүлээн авна.

Үүнд:

- Эзэмшиж байгаа газраа өмчлөх,

- Худалдаа, үйлчилгээний зориулалтаар газар эзэмших

- Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар эзэмших

- Өвөлжөө, хаваржаа доорх газрыг эзэмших

- Төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах зориулалтаар газар эзэмших

- Тариалангийн зориулалтаар газар эзэмших

- Аж ахуйн зориулалтаар газар өмчлөх

- Бэлчээр усжуулах, сайжруулах чиглэлээр

- бусад

2020 онд шинээр газар эзэмших, өмчлөх, ашиглах хүсэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд саналаа харъяалах сумын газрын даамалд саналын хуудсаар ирүүлнэ үү.

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР