Зарлагдсан нээлттэй ажлын байр

2019-10-29

                                                      Сул ажлын байрны зар

Тус  газарт доорхи ажлын байрны сул орон тоо байгаа тул 88015288 утаснаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

                                           1. Геодези зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

Газрын Кадастр, Геодезийн инженер,  Агаарын зураглалын инженер

Мэргэшил

-Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

-Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага

-Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур
чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-Мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх

-Гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах

-Судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй

Асуудал шийдвэрлэх

- Асуудал дэвшүүлэх, журам, заавар, аргачлал боловсруулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, удирдан зохион байгуулах,  Хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн системийн /ArcGIS, Quantum GIS, Erdas imagine, Map info, AutoCAD, PostGIS, ArcView, Auto CAD map, Land manager, PyCharm, Postgres/ програм хангамжийг эзэмшсэн байх, Totalstation, GNSS-ийн хэмжилтийн багаж ашиглах чадвартай байх.компьютерийн хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн системийн программ хангамжийг эзэмшсэн байх, -Монгол хэл бичгийн найруулан бичих, зөв бичгийн чадвар сайн байх

-Хээрийн судалгааны болон баримт бичиг боловсруулах арга зүй эзэмшсэн, судалгаа шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай байх.

Багаар ажиллах

-Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах

-Бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох

Бусад

-Гадаад хэл, мэдээллийн технологийн болон бусад зайлшгүй шаардлагатай ур чадвар[6]

                               

                           2. Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

Салбарын үндсэн чиг үүрэгт хамаарах мэргэжил /газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, геодези/ төрийн захиргаа /менежмент, удирдлага/

Эрх зүйч

Мэргэшил

-Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

-Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага

-Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур
чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-Мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх

-Гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах

-Судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй

Асуудал шийдвэрлэх

Өөрийн чиг үүргийн хүрээнд шийдлийн хувилбарыг боловсруулж хариуцах

Шаардалгатай асуудлаар судалгаа хийж, дүнг хариуцах

бусад

Багаар ажиллах

-Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах

 

-Бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох

Бусад

-Гадаад хэл, мэдээллийн технологийн болон бусад зайлшгүй шаардлагатай ур чадвар,

                                                                              

                                       3. Газрын даамал /Баян-Овоо сум, Хурх тосгон/

Боловсрол

-Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил

Газар зохион байгуулагч инженер, Газрын Кадастр

Мэргэшил

-Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

-Шаардлагатай бол тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэргэжлийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага

-Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур
чадвар

Дүн шинжилгээ хийх

-Мэдээлэл дэх дутуу, алдаатай, нийцтэй бус байдлыг илрүүлэх

-Гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах

-Судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй

Асуудал шийдвэрлэх

- Асуудал дэвшүүлэх, журам, заавар, аргачлал боловсруулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дүгнэлт гаргах, удирдан зохион байгуулах,  Хэрэглээний болон газар зүйн мэдээллийн системийн /ArcGIS, Quantum GIS, Erdas imagine, Map info, AutoCAD, PostGIS, ArcView, Auto CAD map, Land manager, PyCharm, Postgres/ програм хангамжийг эзэмшсэн байх,

-Монгол хэл бичгийн найруулан бичих, зөв бичгийн чадвар сайн байх

-Хээрийн судалгааны болон баримт бичиг боловсруулах арга зүй эзэмшсэн, судалгаа шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай байх.

Багаар ажиллах

-Өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж хамтран ажиллах

-Бусадтай харилцан итгэл төрүүлэхүйц ажил хэрэгч, нээлттэй харилцааг бий болгох

Бусад

-Гадаад хэл, мэдээллийн технологийн болон бусад зайлшгүй шаардлагатай ур чадвар[6]

                                                                                

                                                         Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

 

 

 

[6] Эдгээр ур чадварыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-д зааснаар тодорхойлно.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР