Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллах

2018-10-24

Бүрдүүлэх материал

1. Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл, албан бичиг /захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгч/

2. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл

3. Гүйцэтгэгч байгууллагын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар /тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд тохирсон/

4. Зураг төслийн байгууллагатай хийсэн зохиогчийн хяналтын гэрээ, нэгдсэн дүгнэлт

5. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллагатай хийсэн гэрээ

6. Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх гэрээ, гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/

7. Батлагдсан эскиз зураг, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

8. Техникийн нөхцөлүүд /дулаан, цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус/

9. Зураг төсөлд хийгдсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлт /хавсралтын хамт/

10. Магадлал хийгдсэн тухайн барилга байгууламжийн иж бүрэн ажлын зураг төсөл /гал түймэртэй тэмцэх газартай зөвшөөрөлцсөн /

11. Лифтний магадлалын дүгнэлт

12. Барилгын гүйцэтгэгч тухайн барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлыг хариуцсан талаархи баталгаа

13. Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгуулагууд барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт (УББ 12-01-01)

14. Барилга угсралтын ажлын акт /М1-М48/

15. Барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэж өгсөн акт

 
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР