БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ БОЛОН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХАД БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

2018-10-24

БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
АВАХ БОЛОН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХАД БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ
ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

 

 

 

Бүрдүүлсэн байх бичиг, баримт (I болон II ангиллын барилга)

А. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгоход

 бүрдүүлсэн байх бичиг, баримт

1.

Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл

2.

Барилгын ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ (тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүрээнд тохирсон)

3.

Магадлал хийгдсэн тухайн барилга байгууламжийн иж бүрэн зураг төсөл 

4.

Барилга байгууламжийн угсралтын ажилд захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх Барилгын тухай хуулийн 3.1.12-т заасан инженер техникийн ажилтныг томилсон шийдвэр

5.

Захиалагч (хөрөнгө оруулагч)-ийн техникийн хяналт гүйцэтгэх болон зохиогчийн хяналт хийх гэрээ

6.

Барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээ

7.

Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зураг болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны ажил гүйцэтгэх төслийн бичиг, баримт

Дээрх бичиг, баримтаас гадна зөвшөөрөл олгогч нь захиалагч (хөрөнгө      оруулагч)-аас  дор дурдсан нэмэгдэл материалыг авч болно:

8.

Барилга байгууламжийн угсралтын ажил нь удаан хугацаагаар зогссон болон хуучин барилгад шинэчлэлт хийх үед салбарын мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчийн гаргасан дүгнэлт

Б. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахын өмнө бүрдүүлсэн

байх бичиг, баримт

1.

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжүүлэх зөвшөөрөл

2.

Зураг төслийн байгууллагаар гаргуулсан зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт

3.

Барилгын тухай хуулийн 12.4-т заасны дагуу барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авснаас хойш түүний чанар, аюулгүй байдлыг барилгын гүйцэтгэгч хариуцсан талаархи баталгаа

4.

Захиалагч, зохиогч, гүйцэтгэгч байгуулагууд барилга байгууламжийн угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт (УББ 12-01-01)

4.1.

Ил, далд ажлын бүрдүүлэх акт, техникийн бичиг, баримт

Маягтын дугаар

4.1.1.  Барилга угсралтын ажлын акт (М1-М48)

 1.  

Улаан шугамыг шалгаж тэг, тэнхлэг татсан акт

М-1

 1.  

Суурийн нүх ухсан акт

М-2

 1.  

Суурийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-3

 1.  

Өрөгт бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-4

 1.  

Хана сууринд төмөр бетон бүс хийсэн акт

М-5

 1.  

Цутгамал бетон,  төмөр бетон бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-6

 1.  

Угсармал бетон,  төмөр бетон бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-7

 1.  

Хананд салхивч, утааны сувгийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-8

 1.  

Төмөр бүтээцийг угсарч гагнасан акт

М-9

 1.  

Дотор халаалтын системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-10

 1.  

Дотор бохир усны системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-11

 1.  

Гадна бохир усны системийг угсарсан, шалгасан акт

М-12

 1.  

Дотор халуун, хүйтэн усан хангамж, гал эсэргүүцэгч системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-13

 1.  

Гадна дулаан, цэвэр усан хангамжийн системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-14

 1.  

Халаалтын тогоо, түүний тоног төхөөрөмжүүдийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-15

 1.  

Дулааны зангилгаа, ус халаагчийг угсарсан акт

М-16

 1.  

Барилгын салхивчийн системийг угсарч, сорилт хийсэн акт

М-17

 1.  

Модон бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-18

 1.  

Дээврийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-19

 1.  

Цутгамал төмөр бетон бүтээцийг арматурласан акт

М-20

 1.  

Тагт, карнизын төмөр бетон хавтанг бэхэлсэн акт

М-21

 1.  

Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил гүйцэтгэсэн акт

М-22

 1.  

Шалны ажил гүйцэтгэсэн акт

М-23

 1.  

Заслын ажил гүйцэтгэсэн акт

М-24

 1.  

Барилгын гадна цахилгааны кабелийн ажил гүйцэтгэсэн акт

М-25

 1.  

Дотор цахилгааны угсралтын ажил гүйцэтгэж түршилтаар шалгасан акт

М-26

 1.  

Тоног төхөөрөмжийн суурь хийсэн болон тоног төхөөрөмжийг байрлуулж угсарсан акт

М-27

 1.  

Тоног төхөөрөмжид цахилгаан холболт, газардуулга хийсэн акт (нэг бүрээр)

М-28

 1.  

Тоног төхөөрөмжүүдэд контур газардуулга хийсэн, шалгасан акт

М-29

 1.  

Барилгад аянга зайлуулагч хийсэн, туршсан акт

М-30

 1.  

Ган бүтээцийн угсралтын ажил гүйцэтгэсэн акт

М-31

 1.  

Хүн, тээш зөөврийн лифтийн тоног төхөөрөмжийг угсарсан, шалгаж туршсан акт

М-32

 1.  

Лифтийн цахилгаан холболтыг хийсэн, шалгасан акт

М-33

 1.  

Лифтийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээлгэж өгсөн акт

М-34

 1.  

Гадна зам, талбайн тохижилтын ажил гүйцэтгэсэн акт

М-35

 1.  

Барилга байгууламжийн геодезийн ажлыг хүлээлцсэн акт

М-36

 1.  

Төмөр бетон зүрхэвч цутгасан акт

М-37

 1.  

Хаалга цонхны ялууг суулгасан акт

М-38

 1.  

Угсармал төмөр бетон дам нуруу, багана угсарсан акт

М-39

 1.  

Цонх суулгах ажил гүйцэтгэсэн акт

М-40

 1.  

Хаалга суулгах ажил гүйцэтгэсэн акт

М-41

 1.  

Галын шат угсарсан акт

М-42

 1.  

Урсдаг шат угсарсан акт

М-43

 1.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан налуу  орц гарц хийсэн акт

М-44

 1.  

Тоног төхөөрөмжийн суурь хийсэн болон тоног төхөөрөмжийг байрлуулж угсарсан акт

М-45

 1.  

Тоног төхөөрөмжинд туршилт хийсэн акт  (а, б)

М-46

 1.  

Уур, ус тусгаарлалтын ажил хийсэн, шалгасан акт

М-47

 1.  

Гадна зам талбай, тохижилт хийсэн акт

М-48

 1.  

Барилга угсралтын явцад өөрчилсөн болон бусад шийдвэрлэсэн асуудлуудад холбогдох бичиг,  баримтуудын хуулбар буюу эх материал

 1.  

Зураг төсөл зохиогч болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудаас шалгаад гарсан акт, шаардлага түүний биелэлт

 1.  

Зураг төслөөс өөрчилж хийсэн зүйлийн жагсаалт, түүнийг хэрхэн өөрчилсөн талаархи тодорхойлолтууд

 1.  

Инженерийн шугам сүлжээ болон даацын үндсэн бүтээцийн гүйцэтгэлийн зураг

 1.  

Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэлийг архивт хадгалах хувьд хавсаргана.

4.1.2. Авто зам, гүүрийн барилга байгууламжийг гүйцэтгэх явцад

бүрдүүлэх бичиг, баримт (М49-М57)

 1.  

Зам, гүүрийн тэнхлэг тавьсан акт, түүнийг тавихад гаргасан зай, хэмжээний зураглал

М-49

55.

Удирдах болон зураг төсвийн хяналтын байгууллагаас өгсөн шаардлага, акт, дүгнэлт тэдгээрийн биелэлт

М-50

56.

Лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтүүд

М-51

57.

Гүйцэтгэлийн зураг, үндсэн болон туслах реперийг хүлээн авах

М-52

58.

Авто замын хувьд Бамп интеграториар хэмжсэн тэгш байдлын үзүүлэлт, график, төмөр замын хувьд “1520 мм-ийн царигтай төмөр зам стандартын”-ын дагуу шинээр барьсан замыг тогтворжуулах ачааг нэвтрүүлсэн тухай акт, зам хэмжигч вагоны хэмжилтийн тууз дүгнэлт

М-53

59.

Карьер, орд газруудыг буцаан дарсан акт

 

М-54

60.

Зам, замын байгууламжийн техник ашиглалтын түвшин тогтоох үзүүлэлтүүдийг шалгах (замын тэгш байдал, хучилтын бат бэх, гадаргуугийн гулсалтын эсэргүүцэл, гадаргуугийн дугуй мөрний хотойлт, гадаргуугийн барзгаржилт, далан суурийн даац, хурдны хангалт г.м)

 

М-55

61.

Авто зам, төмөр зам, замын байгууламжуудын далд гүйцэтгэсэн ажлын акт

М-56

62.

Авто зам, төмөр зам, гүүрийн байгууламжийг гүйцэтгэх явцад бүрдүүлэх баримт бичиг

М-57

 1. Эрчим  хүчний  барилга  байгууламж  шугам  сүлжээ,  тоног төхөөрөмжийг угсрахад бүрдүүлэх бичиг, баримт (М58-М99)

63.

Зураг төслөөс өөрчлөгдөн хийгдсэн ажлын жагсаалт

М-58

 

64.

Техникийн бичиг, баримт

М-59

65.

Дутуу ажлын жагсаалт

М-60

66.

Кабелийг хүйтний улиралд сунгахын өмнө халаасан протокол

М-61

67.

Кабель шугамыг шулуутгасан өндөр хүчдэлээр шалгасан протокол

М-62

68.

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын паспорт

М-63

69.

Тулгуурын далд ажлын акт

М-64

70.

Трансформаторын дэд станцын паспорт

М-65

71.

Цэнэг шавхагч шалгасан протокол

М-66

 

72.

Хуурай салгуур шалгасан протокол

М-67

73.

Газардуулах байгууламжийн паспорт

М-68

74.

Газардуулгын хүрээний эсэргүүцэл шалгасан протокол

М-69

75.

1000 ква-гаас бага чадлын хүчний трансформаторт туршилт хийсэн протокол

М-70

76.

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын үндсэн үзүүлэлтүүд:

 1. Төмөр бетон тулгуур
 2. Суурь
 3. Тусгаарлагч
 4. Утасны бэхэлгээний тоноглолууд
 5. Хэт хүчдэлийн хамгаалалт
 6. Агаарын шугамын газардуулга 

М-71

77.

Гарц ба огтлол

Гарц ба огтлолын үзлэгийн акт

Дэд станцын холбооны төхөөрөмжүүд

Бусад тэмдэглэл

М-72

78.

Төмөр тулгуурын суурь угсрах ажлын журнал

М-73

79.

Төмөр бетон тулгуур угсралтын журнал

М-74

80.

Төмөр тулгуурын угсралтын ажлын протокол

М-75

81.

Анкерийн алгасалтын утас угсралтын ажлын журнал

М-76

82.

Тулгуурын газардуулгын хүрээний эсэргүүцэл хэмжсэн протокол

М-77

83.

Хүлээлгэн өгсөн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

М-78

84.

Тосон хийц таслуур шалгасан протокол

М-79

85.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тосонд туршилт хийсэн протокол

М-80

86.

Хуваарилах байгууламжид туршилт хийсэн протокол

М-81

87.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тосонд хатаалт хийсэн протокол

М-82

88.

Хуваарилах байгууламжийн далд ажлын акт

М-83

89.

Шиний холболт шалгасан тухай протокол

М-84

90.

Дотоод цахилгаан холболтын далд ажлын акт

М-85

91.

Гэрэлтүүлгийн ажил хийсэн тухай акт

М-86

92.

Дэд станцын төмөр бүтээц гагнасан тухай акт

М-87

93.

Хүчний трансформаторт хийсэн туршилт, сорилтын ажлын протокол

М-88

94.

Хоёрдогч хэлхээний угсралтын ажлыг шалгасан протокол

М-89

95.

Дулааны шугамын улаан шугам татсан акт

 

М-90

96.

Дулааны шугам хоолойн далд ажлын акт

М-91

97.

Камерийн далд ажлын акт

М-92

98.

Гадна дулаан хангамжийн системийг угсарсан, сорилтоор шалгасан акт

М-93

99.

Дулааны шугам хоолойг угсарч, хүлээн авсан акт

М-94

100.

Шугам хоолойн угаалга хийсэн акт

М-95

101.

Дулааны шугам хоолойн бат бэх, нягтын байдлыг туршиж шалгасан тухай акт

М-96

102.

Компенсаторын таталтыг хийсэн тухай акт

 

М-97

103.

Даралтат савыг угсарсан болон түүний нягтыг шалгасан акт

М-98

104.

Зуух, даралтат сав шугам хоолойн угсралтын үед хийгдэх гагнуурын ажилд бүрдүүлэх материалууд

М-99

 1. Харилцаа холбооны барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног

           төхөөрөмжийг  угсрахад  бүрдүүлэх  бичиг, баримт  (М100-107)

105.

Холбооны кабель шугамын сувагчлалын угсралтын далд ажлын акт

М-100

106.

Кабелийн шөрмөсийн залгааг модуль коннектороор хийсэн байдлыг шалгасан акт

М-101

107.

Холбооны кабель шугамын байгууламжийг сүлжээнд холбох техникийн акт

М-102

108.

Радионы дотор угсралт хийсэн, шалгасан акт

М-103

109.

Телефоны дотор угсралт хийсэн, шалгасан акт

М-104

110.

Радионы гадна холболтын угсралт хийсэн, шалгасан акт

М-105

111.

Телефоны гадна холболтын угсралт хийсэн, шалгасан акт

М-106

112.

Шилэн кабелийн угсралтыг ашиглалтад хүлээн авах акт

М-107

 
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР