БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ

2018-10-24

БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ОЛГОХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ

Үйл ажиллагаа

Шаардагдах хугацаа

(ажлын хоног)

А. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрмийн 3 дугаар хавсралтын I болон II ангиллын барилга

1. Орон нутгийн нэг цэгийн үйлчилгээ

1.1. Газар эзэмших хүсэлт гаргах

30-35 хоног

1.1.1. Газар олгох Засаг даргын захирамж гаргах

1.1.2. Газрын байршлын кадастрын зураг, Газар

         эзэмших гэрээ, гэрчилгээ олгох

1.2. Барилга барих хүсэлт гаргах

1.2.1. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

1.2.2. Эскиз батлах

1.3. Техникийн нөхцөл олгох

1.3.1. Дулааны техникийн нөхцөл олгох

1.3.2. Усны техникийн нөхцөл олгох

1.3.3. Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох

1.3.4. Холбооны техникийн нөхцөл олгох

2. Барилгын зураг төсөлд магадлал хийх

2.1. Магадлал хийгдсэн зураг төслийг баталгаажуулах

7 хоног

3. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрмийн 3 дугаар хавсралтад заасан байгууллага зөвшөөрөл олгох

3.1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох

3 хоног

Б. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаа

4. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс нь энэ дүрмийн 3 дугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ дүрмийн 4.12.7-д заасан хугацаанд ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР